Етичний кодекс Асоціації лікарів і психологів

«Розлади харчової поведінки: терапія і превенція»

Загальні положення

 1. Асоціація є об’єднанням лікарів, психологів, психотерапевтів і фахівців інших напрямків для створення загального професійного сегменту, з метою обміну досвідом і надання якісної допомоги пацієнтам з розладами харчової поведінки та профілактики харчових розладів.
 2. Членство в асоціації регулюється основним документом – Статутом асоціації. Кодекс є додатковим документом, що регулює діяльність фахівців Асоціації.
 3. Цей Кодекс визначає і встановлює стандарти професійної поведінки для фахівців, що працюють з розладами харчової поведінки, а також інформує тих членів громадськості, які хочуть скористатися їхніми послугами.
 4. У Кодексі занотовані ті цінності та принципи, які є невід’ємними під час роботи з порушеннями й розладами харчової поведінки. А також продемонстровані ті провідні правила, які поважають і захищають ці принципи.
 5. Члени Асоціації відповідають за дотримання принципів, наведених в цьому Етичному кодексі, і Професійної практики, погоджуються з правилами Процедури розгляду скарг, щоб повідомляти про порушення Етичного Кодексу та Професійної практики й оцінювати їх.
 6. Етичний комітет Асоціації відповідає за дотримання Етичного кодексу та правил Процедури розгляду скарг.
 7. Кодекс розділений на 4 блоки, кожен з яких структурує інформацію такого змісту:

 

 1. Статуси членства в Асоціації
 2. Професійні стандарти та компетентність
 3. Положення про сетинґ роботи, конфіденційність та рекламу
 4. Процедури розгляду скарг 

 

А. Статуси членства в Асоціації

Членство в Асоціації передбачає визначення статусу, відповідно до напряму його роботи.  В Асоціації передбачені такі статуси:

1.1. Психолог Асоціації (фахівець із повною вищою освітою з Психології, і має або проходить на цей час спеціалізовану підготовку для роботи з розладами та порушеннями харчової поведінки).

1.2. Психотерапевт Асоціації (фахівець із повною вищою освітою з Психології, який завершив навчання з психотерапії і сертифікований згідно зі стандартами підходу, у якому навчався і має або проходить на даний час спеціалізовану підготовку для роботи з розладами та порушеннями харчової поведінки).

Психотерапевтичний підхід повинен бути визнаний Європейською психотерапевтичною асоціацією (на цей час це Психоаналіз, Клієнт центрований підхід, Гештальт-терапія, когнітивно-поведінкова, Діалектико-біхевіоральна терапія, Травмотерапія, Системна та сімейна терапія тощо).

1.3 Супервізор Асоціації (психотерапевт з кваліфікацією, зазначеною вище, має підготовку супервізора).

1.4. Психіатр Асоціації (фахівець із повною вищою медичною освітою і спеціалізацією з психіатрії).

1.5. Дієтолог Асоціації (спеціаліст, який має освіту та кваліфікацію дієтолога).

1.6. Спеціаліст з харчування Асоціації (спеціаліст, який має освіту дієтолога або консультанта з харчування і пройшов окрему підготовку для роботи з клієнтами, схильними до розладів харчової поведінки).

1.7 Лікар Асоціації (фахівець із повною вищою медичною освітою і спеціалізацією з ендокринології, гінекології, гастроентерології та будь-якою іншою, спеціалізація якого необхідна під час роботи з розладами харчової поведінки).

1.8 Консультант Асоціації (фахівець, що на цей час проходить, але ще не закінчив навчання в одному з кваліфікаційних рівнів, який відповідає одному зі статусів, названих вище).

Також до статусу членства додається статус займаної посади в Асоціації, якщо це має місце бути.

 

В.2 Професійні стандарти та компетентність

2.1 Фахівець і член Асоціації бере участь у роботі з тією проблематикою, де він знає, що володіє достатньою компетентністю і навичками, щоб займатися нею.  Він надає тільки ті послуги й використовує тільки ті техніки, у яких його знання і досвід забезпечують йому достатню кваліфікацію.

2.2 Фахівець і член Асоціації усвідомлює, що його кваліфікація повинна відповідати одразу ж завданням роботи зі зверненням клієнта.  Методологічний і технічний підхід у робочому процесі повинен підпорядковуватися терапевтичним цілям і потребам клієнта, за якими була досягнута домовленість під час укладання контракту.

2.3 Під час робочого процесу фахівець і член Асоціації, у міру виявлення меж своєї компетентності, перенаправить клієнта до іншого фахівця і / або встановить співробітництво з іншим фахівцем (або фахівцями).

2.4 Фахівець і член Асоціації будує зв’язки з представниками інших професій і установами (такими, як клініки), щоб мати достатню діагностичну та терапевтичну безпеку та достатніми засобами надати допомогу клієнту в разі, якщо він досягне меж своєї компетентності або сетинґу.

2.5 Фахівець і член Асоціації захищає свою роботу та професію від будь-яких некваліфікованих дій і процедур (лекції, інтерв’ю, виступи для засобів масової інформації, семінари), які не відповідають погодженим професійним стандартам.

2.6 Фахівець і член Асоціації звертається за індивідуальною терапією у разі виникнення проблем у його терапевтичній роботі, таких як особистісна криза, ознаки вигорання і / або труднощі в збереженні кордонів.

2.7 В освітньому процесі, який триває усю професійну кар’єру, Спеціаліст і член Асоціації піклується про розширення і поглиблення своєї професійної та особистої компетентності.  Спеціаліст і член Асоціації відкритий для важливих подій, які впливають на цей процес, зважаючи на користь для клієнтів.

2.8 Фахівець, що має статус психолога або психотерапевта зобов’язується проходити регулярну супервізію у супервізора, відповідної компетенції того психотерапевтичного напрямку, у якому він практикує роботу.

 

С.3 Положення про сетинґ роботи, конфіденційність та рекламу

3.1 Відносини фахівець / клієнт – це професійні відносини, у яких благополуччя клієнта має першорядне значення для фахівця і члена Асоціації.

3.2 Фахівець і член Асоціації визнають важливість цих відносин для ефективності терапії і усвідомлюють силу та вплив питань залежності, властивих цій ситуації.  Спеціаліст і член Асоціації буде діяти відповідно до цього розуміння і не буде експлуатувати або зловживати клієнтом фінансово, сексуально, емоційно, політично або ідеологічно для своєї власної переваги, або для своїх власних потреб, або для переваги будь-якої іншої людини або установи.

3.3 Фахівець і член Асоціації усвідомлюють ситуації, коли інші відносини або зовнішні зобов’язання вступають у конфлікт з інтересами клієнта.  Коли виникає такий конфлікт інтересів, то відповідальністю Фахівця і члена Асоціації буде відкрито привносити його в область терапевтичних відносин і виникне необхідність зробити спробу для вирішення цього питання.

3.4 Фізичний контакт (у межах тілесно-орієнтованої терапії або вправ з неї) у терапевтичному процесі орієнтований винятково на користь для клієнта і вимагає спеціальних професійних роздумів і кваліфікації.  У тому, як обходитися з фізичним контактом в терапевтичних відносинах, першорядне значення має згода клієнта.

3.5 Фахівець і член Асоціації визнає, що паралельні відносини, такі як найманий співробітник, близький друг, родич, сусід або партнер, несумісні з терапевтичним процесом.

3.6 Фахівець і член Асоціації визнає, що вся робота з клієнтом буде розглядатися як конфіденційна та підлягає регулюванню згідно з пунктами 3К, зазначеними далі.

Положення про конфіденційність

3.К.1 Зберігання особистих даних клієнта, зі вмістом записів про його історії, підлягає регулюванню згідно з відповідними національними юридичними і професійними нормативними документами.

3.К.2 Спеціаліст і член Асоціації піклується про те, щоб особиста інформація, яка дозволяє ідентифікувати клієнта, не передавалася через перехресні мережі конфіденційних взаємин.

3.К.3 Коли Спеціаліст і член Асоціації хоче використовувати конкретну інформацію, отриману ним у роботі з клієнтом, для лекції або публікації, він повинен отримати попередню згоду клієнта та зберігати сувору анонімність щодо імен і даних, використовуючи добре маскування опису, процесуальний підхід,  імена інших колег у якості авторів, з тим, щоб гарантувати, що клієнт не може бути впізнаний.

3.К.4 Використання відео, аудіозаписів і фотографій вимагає дозволу клієнта або письмового дозволу його законного представника.

3.К.5 Якщо згідно з національними нормативами клієнт уважається неповнолітнім, Спеціаліст і член Асоціації застосовує всі вище згадані рекомендації в терапевтичних відносинах.  На додаток, Спеціаліст і член Асоціації підпорядковується національним юридичним і професійним нормативам у питаннях інформації про опіку дітей у випадках зловживання або інших серйозних форм недостатньої турботи.

Положення про контракт і рекламу

3.7 Будь-яка угода, досягнута між Фахівцем і членом Асоціації та клієнтом, є обов’язковою до виконання для обох сторін, якщо буде укладено письмово або усно й носитиме умови договору, згадані нижче в пунктах 3Д.

3.Д.1 Спеціаліст і член Асоціації прозорий і відкритий щодо своєї компетентності, умінь і досвіду в процесі обговорення терапевтичного контракту з потенційним клієнтом

3.Д.2 Контракти з клієнтами, будь то письмові або усні, повинні бути ясними щодо вартості, строків оплати, місця зустрічей, перерв і ануляції сесій клієнтом або ж терапевтом.

3.Д.3 Спеціаліст і член Асоціації гарантуватиме, що протягом терапевтичних відносин нічиє особисте втручання, принципи та оцінки, а також думки й інтереси людей з оточення клієнта, незалежно від ступеню їхньої близькості з клієнтом, не вплинуть на терапевтичний процес.

3.Д.4 Будь-які зміни вище вказаних умов вимагатимуть обговорення і зміни початкового контракту.

3.8 Будь-яка рекламна діяльність Фахівця і члена Асоціації регулюється як національними нормативами та кодексами тих психотерапевтичних шкіл, представниками яких є члени Асоціації, так і етичними принципами, що лежать в основі терапевтичного процесу порушень і розладів харчової поведінки, наведених в розділі 3Р нижче.

3.Р.1 Будь-яка рекламна діяльність Фахівця і члена Асоціації заперечує використання будь-яких оціночних суджень щодо ваги та розмірів тіла, а також пропозицій щодо розвитку навичок і способів їх контролювання в будь-яку зі сторін, поза безпосередньої роботи з розладом або порушенням харчової поведінки.

3.Р.2 Реклама буде зводитися до опису пропонованих послуг і кваліфікацій людей, які пропонують ці послуги.

3.Р.3 Реклама не міститиме свідчення, порівняння або яким-небудь чином наводитиме на думку, що пропоновані послуги більш ефективні, ніж послуги інших колег або організацій.

3.Р.3 Реклама не буде містити:

– недостовірні, сфальсифіковані, помилкові, неправильні твердження, а також невірну інтерпретацію факту або твердження, яке може ввести в оману;

– твердження, що навмисне викликають помилкові або невиправдані очікування сприятливих результатів або твердження, які можуть викликати такі очікування з високою ймовірністю;

– твердження, що навмисне апелюють до страхів, переживань пацієнта, а також підтримують переконання, що є симптомом розладу харчової поведінки;

– твердження, що апелюють до емоцій, які виникають унаслідок нездатності отримати пропоновані послуги – або твердження, які з високою ймовірністю можуть виявитися такими.

3.Р.4 Рекламна діяльність і оголошення щодо групових та індивідуальних форматів повинні містити чітке твердження їхньої цілі і прозорий опис того досвіду, який буде надаватися в професійній, науково адекватній, етично прийнятній та інформативній манері.  Цей досвід не може суперечити цінностям фахівця, який працює з Розладами Харчової Поведінки, а значить, експлуатувати тривогу і / або підтримувати безпосередню реалізацію такого розладу у форматі тренінгів зниження ваги / марафонів схуднення тощо.

3.Р.5 Освіта та кваліфікація членів команди такого тренінгу або проекту повинні бути оприлюднені до створення групи, до початку тренінгового курсу або інших послуг.  Ще до початку учасникам повинні бути відомі умови оплати й інші контрактні умови.

3.Р.6 Якщо фахівець і член Асоціації дає пораду під час публічної лекції або демонстраційних заходів, у статті газети або журналу, у радіо- або телевізійній програмі, він використовує новітні дані у своїй області та застосовує найвищий рівень професійного судження.

3.Р.8 Спеціаліст і член Асоціації не бере участі в офіційних або приватних заняттях, які можуть завдати шкоди репутації та етиці його професійної поведінки, ролі та репутації самої професії і конфронтує з такими думками і діями його колег.

4D Процедури розгляду скарг

4. Якщо Фахівцю і члену Асоціації стає відомо про поведінку колеги, яка може підірвати репутацію Асоціації та / або професії, він зобов’язаний протистояти його непрофесійним (неетичним) діям та / або повідомити про них в Етичний комітет.

4D Процедура Скарг

4D.1.  Зазначені далі процедури повинні створити форум для спілкування, висловлювання бачення, розслідування, примирення і компенсації, у якому всі сторони, залучені до скарги, можуть отримати підтримку й бути почутими.  Потенційно є два способи розгляду скарг:

– формальна скарга та неформальна зустріч між заявником і членом, проти якого подано скаргу, за участю незалежної особи (незалежних осіб) для сприяння процесу;

– формальна скарга й створення Комісії зі скарг, що складається з трьох членів, яка розглядає цю скаргу.

4D.1.2 Скарга повинна бути подана, наскільки можливо, швидко після події, що стала основою для скарги.

4D.1.3 Сторона, проти якої подається скарга, повинна перебувати в членстві Асоціації на момент учинення порушення Етичного кодексу та / або Професійної практики, про яке заявляється.  Індивідуальні члени не можуть відмовитися від свого членства під час процесу скарги або апеляції.

4D.1.4 Скарги щодо юридичних, статутних або комерційних договірних питань не є відповідальністю Етичного Комітету.

4D.1.5 У разі, якщо будуть очевидні докази серйозного професійного порушення поведінки та / або серйозного кримінального правопорушення, відомості про яке будуть отримані від самого професіонала або з іншого джерела, то розпочнеться процедура формальної скарги й створення комісії з розгляду скарг.

Алгоритм подання скарги:

4D.1.6 Заявник подає свою скаргу голові Етичного комітету.  Він зареєструє скаргу й підтвердить отримання цієї скарги заявнику та члену, проти якого подано скаргу, протягом 14 робочих днів.

4D.1.7 Голова Етичного комітету, у якості першого кроку, буде сприяти початку неформального діалогу заявника з членом Асоціації, на якого подана скарга, з метою знаходження взаємної угоди для вирішення ситуації.

4D.1.8 У випадку, якщо такий неформальний діалог неможливий або не приносить вирішення, цей же член буде наполегливо рекомендувати, щоб були призначені два медіатори, що є членами Асоціації, і кандидатури яких будуть прийнятні для обох сторін, для проведення медіації в переговорному процесі між сторонами .

4D.1.9 У випадку, якщо медіація відкинута або не приносить вирішення, голова комітету призначає Комісію зі скарг, у складі трьох членів, щоб розглянути цю конкретну скаргу.  Голова докладе всіх зусиль, щоб створити Комісію, яка буде наскільки це можливо неупередженою.  На процес створення комісії відводиться 21 робочий день.  Якщо можливості членів або інші практичні міркування перешкодять створенню Комісії, про це повинно бути повідомлено й тоді додаткові 21 робочий день повинні бути надані для продовження процесу.

4D.1.9.1 Комісія з розгляду скарги складається з 3х членів Асоціації, де одне місце повинне бути зайняте співзасновником Асоціації.  Буде приділено максимально можливу увагу тому, щоб не було конфлікту близьких персональних або професійних кордонів.

4D.1.10 Комісія зі скарг наскільки можливо швидко визначить, чи містить скарга достатньо підстав для подачі офіційної скарги та / або ознаки порушень або недотримання положень А, В, С цього кодексу.  Комісія зі скарг повідомить про свою оцінку й рішення протягом 14 днів.

4D.1.11 Можливі висновки з боку Комісії такі:

– що питання було вирішене до розумного задоволення всіх сторін;

– що подальших дій робитися не буде;

– що скарга не задовольняється в будь-якому разі;

– що скарга задовольняється повністю або частково.

4D.1.11.1 Якщо скарга задовольняється, то в рішенні повинні міститися конкретні вказівки на те, чи всі положення заявлених порушень Етичного Кодексу і Практики були задоволені.

4D.1.12 Комісія зі скарг може рекомендувати будь-які подальші санкції, якщо скарга задовольняється в будь-якому разі:

– додаткова супервізія,

– перегляд практики члена,

– подальше навчання,

– винесення формального попередження і вимоги, щоб член припинив певний вид своєї роботи.

4D.1.13 Призупинення або скасування членства можуть бути рекомендовані в разі серйозних професійних порушень поведінки.

Комісія зі скарг повинна вказати часові межі, у які повинні бути виконані санкції.  Етичний Комітет несе відповідальність за моніторинг цього процесу й надання звіту Асоціації, коли санкції будуть виконані.

D.2 Процедура апеляції

D.2.1 Член, проти якого подано скаргу, а також заявник можуть подати апеляцію на рішення Комісії зі скарг.  Рішення подати апеляцію має бути направлене голові Етичного комітету протягом 15 робочих днів з моменту отримання звіту Комісії зі скарг.

D.2.2 Апелянт повинен надати ясні та переконливі причини, чому необхідно підтримати його думку, що одна або обидві далі вказані умови були дотримані:

– результат скарги не відповідає ситуації;

– опублікованої процедури з управління скаргами не було дотримано в такій мірі, що це призвело до прийняття яким би то не було чином упередженого рішення.

D.2.3 Апеляція розглядається Апеляційним Координатором, чиє завдання – визначити, чи є справедливі підстави для апеляції / Апеляційний Координатор є незалежним членом Асоціації, якого призначають шляхом загального голосування під час засідання членів.

D.2.4 Процедура апеляції передбачає таку ж структуру комісійних зборів, що й процедура скарги, але з іншим співзасновником і складом такої комісії.

С.2.9 Рішення Апеляційної комісії буде повідомлено в письмовій формі голові Етичного Комітету й оголошено на наступному зборі Асоціації всім її членам.  Це рішення буде остаточним і обов’язковим до виконання всіма сторонами, яких це стосується.