Ці матеріали були перекладені для програми підтримки, яку організували та провели на волонтерських засадах Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція» та команда психологів які працюють у Дубліну (Ірландія) в організації  Patrick’s Mental Health Services.

 

Ми висловлюємо глибоку подяку колегам, які вели та підтримували цей проект:

Patrick’s Mental Health Services (Служба психічного здоров’я Святого Патріка), Дублін, Ірландія:

Відділ психології:

 • Помічник професора Клода Доулінг, директор відділу психології Patrick’s Mental Health Services (SPMHS) і помічник професора Школи психології Дублінського університетського коледжу (UCD)
 • Доктор Кліона Галліссі, клінічний психолог, SPMHS
 • Доктор Меріон Мерна, клінічний психолог, SPMHS
 • Ліззі О’Браєн, помічник психолога, SPMHS

 

Департамент психології SPMHS висловлює вдячність доктору Ken Goss (Кену Госсу), консультанту, психологу та засновнику/розробнику CFT-E, за його підтримку, наставництво та щедрість.

 

Відділ комунікацій:

 • Сінеад Макк, менеджер із комунікацій, SPMHS
 • Кеті Кросбі, спеціаліст із комунікацій, SPMHS
 • Тамара Нолан, директор з комунікацій SPMHS

 

Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція»:

 • Назаренко Тетяна: психолог, психотерапевт, голова правління Асоціації лікарів і психологів «РХП: терапія та превенція».
 • Фатєєва Марина: психолог, PhD (доктор філософії за спеціальністю “Психологія”)

 

Marina Svētiņa (Марина Свєтіня): нутріциолог, Дитяча клінічна університетська лікарня Риги (Латвія)

 

Перекладачка:

 • Чудненко Катерина: психолог, психотерапевт, працює як перекладач у St Patrick’s Mental Health Services.

 

 

 

EATING DISORDERS

ASSESSMENT PROTOCOL

Протокол оцінки
Розладів Харчової Поведінки

 

Протокол краще заповнювати з обома батьками/вихователями та молодою особою. Якщо це можливо будь ласка проведіть опитування з ними разом та окремо.

 

Ім’я молодої особи:

Ім’я батьків/вихователів які присутні на оцінюванні (якщо це не батьки будь ласка визначте характер відносин між вихователем та молодою особо)

Дата народження:

Адреса:

Гендер:

Поточна ситуація проживання: де та з ким?

 • Адреса:
 • Обставини (наприклад приватна оренда , приймаюча сім’я (хост),  (готель/хостелl на ін.):
 • З ким вона проживає (характер відносин наприклад: сестра, мати та ін.):

Склад сім’ї: (або хто безпосередньо є членами вашої сім’ї? (ви можете зробити генограму якщо вважаєте за корисним )

Контакти сімейного або спеціалізованого лікаря:

Оцінювач:

 

Ключові завдання опитування:

□    Оцінка симптомів.

□    Оцінка ризиків \ План управління ризиками.

□    Складання рекомендацій щодо терапії, які засновані на потребах, мотивації, важкості стану та підтримці

 

Give out questionnaires (name the specific questionnaires to give out here) Administer the following measures to young people:

Надайте опитувальники (зазначте який саме опитувальний ви надаєте з приведених нижче). Застосуйте наступні вимірювання для молодих осіб:

 • SCORE-15
 • Опитувальник харчування Eating Questionnaire-A (EDE-A)
 • Переглянутий опитувальник шкали дитячої тривоги та депресії
  Revised Children’s Anxiety and Depression Scale (RCADS)
 • Опитувальник сильних сторін та труднощів
  Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S11-17/ Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S18+

 

Administer the following measures to parents:

Застосуйте наступні вимірювання для батьків:

 • Переглянутий опитувальник шкали дитячої тривоги та депресіїRevised Children’s Anxiety and Depression Scale – Parent (RCADS-P)
 • Опитувальник сильних сторін та труднощів
  Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S11-17/ Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S18+
 • SCORE-15

 

Орієнтація та мотивація
Orientation and Motivation

 □    How do you feel about being here today? Whose idea was it that you come?  Who was most keen on you coming?

□       Як ви себе почуваєте стосовно находження тут зараз? Кому належала ідея прийти сюди?  Хто хотів найбільше, щоб ви пришли сюди?

□       What thoughts do you have (if any) about what you want to get out of this appointment?

□       Яки в вас є думки (якщо є)  стосовно того, що ви хотіли б отримати на цієї зустрічі?

 

 

Current Eating Disorder Symptoms

Поточні симптоми розладів харчової поведінки

□       Please describe the things that you (or the person who wanted you to come) are finding difficult at the moment.

□       Будь ласка опишіть речі,  які ви (або особа, яка б хотіла, щоби ви звернулися по допомогу) знаходите важкими зараз.

 

 

Симптоми розладів харчової поведінки
Eating Disorder Symptoms

Симптоми розладів харчової поведінки
Eating Disorder Symptom
Тривалість та

Частота
Duration &

Frequency

Деталі
Details
Обмеження в їжі
Калорії/Розмір порційКількість епізодів/інтервали пропусків прийому їжіFood restrictionCalories/Portion sizesNo. of episodes/spacingSkipping meals
  

 

 

 

 

Їжа яка уникається /виключається

Страхи, непереносимість,

Моральний вибір
Foods avoided/excluded

Fear, intolerance

Moral choice

  
Перевантаження рідиною для уникання прийому їжі
Fluid overload to avoid eating
  

 

 

Обмеження щодо прийому рідини

Кількість випитого
Fluid restriction

Amount drunk

  

 

 

Переїдання

Об’єктивно

Суб’єктивно

Їжа переїдання
Bingeing

Objective

Subjective

Binge foods

  
Блювання

Навмисне

Ненавмисне
Vomiting

Voluntary

Involuntary

  
 Жування або спльовування їжі \ регургітація
Chewing and spitting out food \ regurgitation
  
Засоби для схуднення
ПроносніСигаретиІнше
Drugs for weight lossLaxativesCigarettesOther
  

 

 

Тренування

Тип/кількість
Exercise

Type/amount

 

  
Швидкість поїдання та інші ритуали

Eating speed & other rituals

 

  

 

Перевірка тіла та поглядів у дзеркало

Mirror/body checking

 

  

 

 

Зважування
Weighing
  

 

 

Проблеми з покупкою їжі \ приготуванням їжі

Problems with buying food \ preparing & cooking food

  
Соціальні труднощі, які мають відношення щодо їжі \ розміру та форми тіла
Social difficulties related to food \ size shape
  
Якщо стать жіноча: Менструації

If female: Menstruating

 

 

  

 

Історія симптомів розладів харчової поведінки
Eating Disorder Symptom History

        When did these difficulties begin? (PROMPTS – Did any stressful events occur around this time, i.e. trauma, negative feedback about weight/body image? If not sometimes positive feedback can also be a trigger for example someone commenting on accidental weight loss, did this ever happen to you?

Any illnesses/physical conditions around this time that led to weight loss?)

        Коли почались труднощі? (ПІДКАЗКА- Чи відбувались тоді якісь стресові події, наприклад травмуючи обставина, негативний зворотній зв’язок відносно ваги/вигляду тіла? Якщо ні, будь ласка зверніть увагу, що позитивний зворотній зв’язок також може бути тригером (наприклад, якщо хтось коментує як добре ви схудли), чи відбувалось таке з вами?
Чи відбувалась якась хвороба
/ фізичні обставини в той час, як почалась втрата ваги?


□    What ideas do you, or other people, have about how these difficulties developed?

     Які думки у вас, або у інших людей стосовно вас є стосовно причин за якими ці складнощі розвинулись?

  

       Have these difficulties changed over time? 

(PROMPT: Explore significant changes in symptom presentation, age, & brief explanation for changes)

         Чи змінилися ці труднощі з часом

(ПІДКАЗКА: Дослідіть суттєві зміни в прояві симптомів, віці та опишіть короткі пояснення щодо змін)

  

Has anyone else had worries about eating or body size and shape in the family? Explore more- who, how do you know, did they get treatment?

  Чи стурбований хтось ще у вашій родині розміром або формою вашого тіла? Поясніть більше: хто, як ви про це знаєте, чи проходять вони терапію?

 

□  Does the young person relate to any of the following predisposing feelings and behaviours? (add more detail below if you wish)

 • An anxious temperament prior to the development of an eating disorder.
 • High Threat Sensitivity; hypervigilance e.g. looking for threats
 • Perfectionism/obsessive compulsive traits e.g. wanting things a certain way
 • Low Tolerance of Uncertainty: liking to know what is happening next
 • Inflexibility; finding it hard when things change
 • Harm Avoidance e.g. avoiding things that may lead you to feel uncomfortable
 • Alexithymia e.g. not knowing how you feel
 • Low Tolerance of Negative Emotions. Finding it hard to feel upset/ distressed

    Чи схильна молода особа до наступних почуттів або поведінки ? (додайте більше деталей якщо ви знаходите це необхідним)

 • Лікування тривоги, яке передувало  розвитку розладу харчової поведінки.
 • Висока чутливість до загроз; гіперпильність, наприклад, вишукування загроз
 • Перфекціонізм/обсесивно-компульсивні риси, наприклад розкладання речей у певному порядку
 • Низька толерантність к невизначеності: бажання знати, що відбудеться наступне
 • Відсутність гнучкості; тяжке відчуття коли речі змінюються
 • Уникнення шкоди, наприклад, уникання речей які можуть призвести до почуття дискомфорту
 • Алексетімія – не можливість зазначити що особа почуває
 • Низька толерантність до негативних емоцій. Важкість у тому, щоб переживати сум/ стрес

 

Weight History & Current Weight

Історія ваги тіла та Поточна вага

 □    Have there been any changes in your weight over the last 12 months? Who noticed this first?

     Чи відбувались якісь зміни вашої ваги за останні 12 місяців?
Хто помітив це першим
?

 

 □    Have there been any changes in your weight over the last month?

(PROMPT: Has client’s weight been stable, or have they gained or lost weight over last 12 months, how much/how quickly, include unintentional weight loss/gain & reasons i.e. illness/medication)

     Чи відбувались якісь зміни вашої ваги за останній місяць?

(ПІДКАЗКА:Чи є ваш клієнт стабільним, чи була набрана або втрачена вага за останні 12 місяці, скільки саме/ як швидко,враховуючи ненавмисну втрату/набір ваги та причини, наприклад хвороба/прийом ліків

 

       Do you feel comfortable knowing your current weight?

        Чи почуваєтеся ви комфортно знаючи вашу поточну вагу?

 

       Client weighed at screening and height taken.

BMI = (Weight in kilograms) + (Height in metres x Height in metres)

Height:                             Weight:                            BMI:

       Вага та зріст клієнта на скрінінгу
          ІМТ = (Вага в кілограмах) + (Зріст у метрах x Зріст у метрах)

Зріст:                    Вага:                      ІМТ:

 

       Is this a weight you feel happy with or do you feel over or underweight? Would anyone at home disagree/ agree?

        Це вага, з якою ви відчуваєте себе задоволеними, або відчуваєте вашу вагу зайвою/ недостатньою? Чи є хтось з ваших домашніх, хто б з цим погодився/ не погодився?

 

Physical Health and Well-being

Фізичне здоров’я та благополуччя

□    Have you noticed any physical symptoms associated with your eating disorder and/or any other physical health concerns for example low energy, stomach problems ? Is anyone else worried about your health? Who? What would they say?

□    Чи помітили ви якісь фізичні симптоми, пов’язані з вашим

розладом харчової поведінки та/або будь-які інші проблеми з фізичним здоров’ям, наприклад, низький рівень енергії, проблеми зі шлунком? Хтось ще турбується про ваше здоров’я? Хто? Що б вони сказали?

□    Are you and the above issues being monitored by your GP/doctor ? Have you had any  tests or treatment for these physical health difficulties related to your eating difficulties?

□    Чи відстежуються вищезазначені проблеми вашим сімейним/ спеціалізованим лікарем? Чи здавали ви якісь аналізи або проходили лікування  щодо цих проблем із фізичним здоров’ям, пов’язаних із вашими проблемами з харчуванням?

 

□    IF FEMALE: Do you currently have regular menstrual periods?

□    Якщо стать жіноча: Чи маєте ви регулярні менструації у поточний період?

 

□    Do you have any other physical difficulties/problems?

□    Чи є в вас якусь іще проблеми/труднощі фізіологічного характеру?

 

 

Оцінка ризиків психічного здоров’я
Mental Health Risk Assessment

□    Explore current Psychiatric Co-Morbidity (e.g. depression, anxiety etc- please also refer to the questionnaires completed by the young person ). 

□    Дослідіть поточну психіатричну коморобідність (таку як депресія, тривожність – будь ласка, також зверніться до анкет, заповнених молодою особою)

 

□ If you were emotionally upset what would you do? (PROMPT – ask for a specific memory)

□  Якщо ви відчуєте емоційне погіршення, наприклад сум, що ви будете робити (ПІДКАЗКА – попросить навести конкретну спогаду)

 

□ If you were physically sick/ unwell what would you do? (PROMPT – ask for a specific memory)

Що ви будете робити якщо захворієте /будете почуватися погано (ПІДКАЗКА – попросить навести конкретну спогаду)

 

□       Do you take any drugs? (please specify what and amount)

Do you consume any alcohol? (please specify approx amount)

□       Чи приймаєте ви якісь ліки або речовини? (будь ласка вкажіть які саме та кількість)

Чи споживаєте ви алкоголь? ( будь ласка вкажіть який та приблизну кількість)

 

 

□    Risk of harm to self or others

(PROMPTs: Including self-harm, reckless behaviours, suicidal ideation, planning, intent, previous suicide attempts, protective factors)

(PROMPT: Physical or verbal aggression to others; eating disorder behaviours) (if suicidal what would you do?)

□    Ризик шкоди собі на іншим

(Підказка: Включаючи само пошкодження, необдуману поведінку,
суїцидальні думки, планування, намір, попередні спроби суїциду, захисні фактори)
(ПІДКАЗКА: фізична або вербальна агресія до інших; поведінка, пов’язана з розладами харчової поведінки) (якщо суїцидальна, що б ви зробили?)

 

       Current Risk Management

(PROMPT: How does the person typically respond to stressful events, are there any stressful events foreseeable in the near future, what plans (if any) do they have to cope with these? Does the person have insight into risk? Who supports them in managing current risks?

       Поточне управління ризиками

(ПІДКАЗКА: Як людина зазвичай реагує на стресові події, чи є якісь стресові події, які можна передбачити в найближчому майбутньому, які плани (якщо такі є) у неї впоратися з ними? Чи має людина уявлення про ризик? Хто підтримує їх у управлінні поточними ризиками?

 

Treatment History

Історія лікування

□    Have you ever had treatment for your eating difficulties before?

(PROMPT: Ask them to describe when (e.g. approximate date), with whom (what type of service), length of each episode)

□    Чи отримали ви до цього часу лікування розладів харчової поведінки?

(ПІДКАЗКА:Попросіть  описати, коли (наприклад, приблизна дата), з ким (який тип послуги), тривалість кожного епізоду)

 

□       What was helpful/unhelpful in your previous treatment(s)?

Що було корисним/некорисним у вашому попередньому лікуванні?

 

□       Have you had any treatment for any other mental health difficulties i.e. depression/anxiety? (What type of treatment (e.g. medication/therapy etc), when, how long did this treatment last for?

□      Чи лікували ви будь-які інші проблеми з психічним здоров’ям, наприклад депресію/тривогу? (Яким був цей тип лікування (наприклад, фармакотерапія/психотерапія тощо), коли, скільки тривало це лікування?)

 

Personal History

Особиста історія

□       Current circumstances
Поточні обставини

(ПІДКАЗКА: запитайте про місце та формат проживання, домашнє життя, сімейні стосунки, для батьків/опікунів запитайте про статус роботи, фінанси)

 

□ What happens when people disagree at home? who are you most like at home? who are you closest to- why is that? Who are you least close to- why is that?

Що відбувається, коли люди, які живуть з вами дома не згодні один з одним? Хто вам найбільш подобається дома? З ким ви відчуваєте найбільшу близькість – чому так? З ким ви найменш близькі – чому так?

 

□       Family/social history:
Сімейна/соціальна історія

(PROMPT: Ask about important life events, trauma, separations & loss)
(ПІДКАЗКА: Запитайте про найбільш важливі події, такі як травматичний досвід, сепарація та втрата)

 

□       Education History
Історія освіти
(PROMPT- where and when they started primary and secondary school, any transitions/changes to schooling, are they currently attending a school? How do they get on in school? (academically and socially))

(ПІДКАЗКА- місто та роки шкільної освіти, чи відбувались якісь зміни в цьому навчанні, чи відвідує особа школу у поточний час?
Як проходить/проходило навчання (академічно та соціально))

 

 

Patterns, Triggers and Consequences
Паттерни, Триггери та Наслідки

□    Have you noticed anything that is likely to make your difficulties worse (what guarantees that you would restrict, binge, purge, worry about your shape etc)?

Чи помічали ви щось, що може погіршити ваш стан (що гарантує, що ви будете обмежувати себе у їжу, переїдати, застосовувати очищувальну поведінку, турбуватися про свою фігуру тощо)?

(PROMPT: explore events, relationships, interpersonal conflict, problematic feelings, separations/losses, thoughts etc What happened after you started losing weight? i.e. feeling less anxious, positive feedback from the environment, feeling more in control, etc. Hold in mind the impact of the ED on the family as a whole: Parent and Child Anxiety (Inc splitting), guilt/blame leading to anger, feeling controlled helpless, feeling overwhelmed/reduction in ability to mentalise (family tension ++), Interactions rigid+, withdrawal/negotiation, accommodation of AN.

(ПІДКАЗКА: досліджуйте події, стосунки, міжособистісні конфлікти, проблемні почуття, розлуки/втрати, думки тощо. Що сталося після того, як ви почали втрачати вагу? Тобто відчуття меншої тривоги, позитивний відгук з боку оточення, відчуття більшого контролю тощо. Пам’ятайте, про вплив розладу харчування на сім’ю в цілому: тривожність батьків і дітей (включно з розділенням), провина / звинувачення, що ведуть до гніву, відчуття  безпорадності, відчуття емоційної перевантаженості / зниження здатності до менталїзації  (тиск з боку сім’ї ++), ригідні паттери сімейних взаємодій+, відсторонення /переговори.

 

□    Is there anything that you or people around you could do that has ever helped you to reduce or stop your eating disorder behaviour? (PROMPT- for any eating disorder behaviours they have already mentioned)
Чи є щось, що ви або люди навколо вас могли зробити, що коли-небудь допомагало вам зменшити або зупинити вашу поведінку з розладом харчової поведінки? (ПІДКАЗКА- для будь-якої поведінки розладів харчової поведінки, про яку особа вже згадувала)

 

□    Thinking back over the difficulties that you have described; have there been any costs of having your eating disorder that have affected your life? If no, check if anyone at home would see this differently? What would they say?

Подумайте над труднощами, які ви описали; чи були якісь мінуси розладів харчової поведінки, які вплинули на ваше життя? Якщо ні, то перевірте, чи може хтось із ваших близьких має іншу точку зору? Що б вони сказали?

 

 

□    Have there been any costs of having your eating disorder that have affected the lives of the people close to you? if no, would you think anyone else would disagree with you? what would they think?

Чи були якісь витрати, пов’язані з вашим розладом харчової поведінки, які вплинули на життя близьких вам людей? Якщо ні, чи думаєте ви, що хтось інший не погодиться з вами? Що б вони подумали?

 

□    Do you want to work on moving on from your eating difficulties?
Чи хочете ви  працювати над тим, щоб позбутися проблем із харчуванням?

 

□    Does anything concern you about working on your eating difficulties at present?

Чи турбує вас що-небудь у роботі над проблемами харчування?

 

 

Support Networks
Мережі підтримки

□       Do you have friends? How often are you in contact with them?
Чи  є  у вас друзі? Як часто ви з ними спілкуєтесь?

 

□    Who knows about your difficulties?
Хто знаэ про ващі труднощі?

 

□    Does anyone else need to know about your difficulties and would anything stop you from telling them?
Чи потрібно ще комусь знати про ваші труднощі і чи завадить вам щось про це їм розповісти?

 

□    What hobbies or activities do you like doing?
Якими хобі чи видами діяльності ви любите займатися?

 

 

Additional Information

Додаткова інформація

       Is there anything else in your life that you are finding upsetting or difficult to manage in addition to your difficulties around eating that you feel it is important we know about?
Чи є у вашому житті щось інше, що вас засмучує або з чим важко впоратися, окрім ваших труднощів, пов’язаних із їжею, про що, на вашу думку, важливо знати?

 

□       Is there anything that would stop you  accessing treatment (e.g. uncertainty, safety)?
Чи є щось, що завадило б вам отримати лікування (наприклад, невизначеність, безпека)?

 

□    Is there anything you want to ask us (or anything you want to tell us that you would have expected us to ask about)?
Чи є у вас щось, що ви хочете запитати у нас (або щось, про що ви хотіли б нам розповісти)?

 

 

Mini Meal
Міні Харчування

 If you have concerns about the young person engaging in psychological intervention please ask them to eat a mini snack in front of you at the end of the assessmentand observe how they get on.

Якщо у вас є занепокоєння щодо того, як молода людина сприймає   психологічні інтервенції, попросіть її з’їсти перед вами міні-закуску наприкінці  проведення опитування та поспостерігайте за тим, як це буде проходити.

 

Does the young person eat the snack?

 • What did you observe?
 • If a parent/guardian was present how did they respond?

– Чи з’їла молода людина цю закуску ?

– Що ви спостерігали?

– Якщо батьки/опікуни були присутні, як вони реагували?

 

The mini meal is not a routine intervention and should be used only when warranted by the clinical condition of the child i.e. when the child is seriously unwell, possibly becoming medically unstable and if s/he is unable to eat.
Це спостереження з міні-закускою не є звичайною інтервенцією і повинно використовуватися лише тоді, коли це виправдано клінічним станом дитини, тобто коли дитина серйозно нездужає, можливо, стає нестабільною з медичної точки зору, і якщо вона/вона не може їсти.

 

Mini meal (coined “milk and biscuit test” by our paediatrician) is to test out the possibility of avoiding a hospital admission by restarting eating during the assessment feedback. The therapist needs a clear contingency plan in case the child does not eat (including checking the availability of paediatric beds should an admission be needed). This should always be congruent with the specific clinical situation and any additional action be clearly seen as a consequence of the child being unable to eat and the increased risk that this entails. This may require asking the family to return to the clinic the following day for further medical review and monitoring or that an immediate paediatric admission is necessary.

Сенс інтервенції Міні-закуска (вигадана нашим педіатром як  «тест на молоко та печиво») полягає в тому, щоб перевірити можливість уникнення  госпіталізації  за допомогою відновлення прийому їжі під час оцінювання. Терапевт потребує чіткого плану дій на випадок, якщо дитина не їсть (включаючи перевірку наявності дитячих ліжок у разі необхідності госпіталізації). Це завжди повинно відповідати специфічній клінічній ситуації, і будь-які додаткові дії чітко розглядаються як наслідок нездатності дитини їсти та підвищеного ризику, який це тягне за собою. Для цього може знадобитися попросити сім’ю повернутися до клініки наступного дня для подальшого медичного огляду та моніторингу або про необхідність негайної госпіталізації дитини.