Ці матеріали були перекладені для програми підтримки, яку організували та провели на волонтерських засадах Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція» та команда психологів які працюють у Дубліну (Ірландія) в організації  Patrick’s Mental Health Services.

 

Ми висловлюємо глибоку подяку колегам, які вели та підтримували цей проект:

Patrick’s Mental Health Services (Служба психічного здоров’я Святого Патріка), Дублін, Ірландія:

Відділ психології:

 • Помічник професора Клода Доулінг, директор відділу психології Patrick’s Mental Health Services (SPMHS) і помічник професора Школи психології Дублінського університетського коледжу (UCD)
 • Доктор Кліона Галліссі, клінічний психолог, SPMHS
 • Доктор Меріон Мерна, клінічний психолог, SPMHS
 • Ліззі О’Браєн, помічник психолога, SPMHS

 

Департамент психології SPMHS висловлює вдячність доктору Ken Goss (Кену Госсу), консультанту, психологу та засновнику/розробнику CFT-E, за його підтримку, наставництво та щедрість.

 

Відділ комунікацій:

 • Сінеад Макк, менеджер із комунікацій, SPMHS
 • Кеті Кросбі, спеціаліст із комунікацій, SPMHS
 • Тамара Нолан, директор з комунікацій SPMHS

 

Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція»:

 • Назаренко Тетяна: психолог, психотерапевт, голова правління Асоціації лікарів і психологів «РХП: терапія та превенція».
 • Фатєєва Марина: психолог, PhD (доктор філософії за спеціальністю “Психологія”)

 

Marina Svētiņa (Марина Свєтіня): нутріциолог, Дитяча клінічна університетська лікарня Риги (Латвія)

 

Перекладачка:

 • Чудненко Катерина: психолог, психотерапевт, працює як перекладач у St Patrick’s Mental Health Services.

 

 

 

EATING DISORDERS

ASSESSMENT PROTOCOL

Протокол оцінки
Розладів Харчової Поведінки

 

Протокол краще заповнювати з обома батьками/вихователями та молодою особою. Якщо це можливо будь ласка проведіть опитування з ними разом та окремо.

 

Ім’я молодої особи:

Ім’я батьків/вихователів які присутні на оцінюванні (якщо це не батьки будь ласка визначте характер відносин між вихователем та молодою особо)

Дата народження:

Адреса:

Гендер:

Поточна ситуація проживання: де та з ким?

 • Адреса:
 • Обставини (наприклад приватна оренда , приймаюча сім’я (хост),  (готель/хостелl на ін.):
 • З ким вона проживає (характер відносин наприклад: сестра, мати та ін.):

Склад сім’ї: (або хто безпосередньо є членами вашої сім’ї? (ви можете зробити генограму якщо вважаєте за корисним )

Контакти сімейного або спеціалізованого лікаря:

Оцінювач:

 

Ключові завдання опитування:

□    Оцінка симптомів.

□    Оцінка ризиків \ План управління ризиками.

□    Складання рекомендацій щодо терапії, які засновані на потребах, мотивації, важкості стану та підтримці

 

Give out questionnaires (name the specific questionnaires to give out here) Administer the following measures to young people:

Надайте опитувальники (зазначте який саме опитувальний ви надаєте з приведених нижче). Застосуйте наступні вимірювання для молодих осіб:

 • SCORE-15
 • Опитувальник харчування Eating Questionnaire-A (EDE-A)
 • Переглянутий опитувальник шкали дитячої тривоги та депресії
  Revised Children’s Anxiety and Depression Scale (RCADS)
 • Опитувальник сильних сторін та труднощів
  Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S11-17/ Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S18+

 

Administer the following measures to parents:

Застосуйте наступні вимірювання для батьків:

 • Переглянутий опитувальник шкали дитячої тривоги та депресіїRevised Children’s Anxiety and Depression Scale – Parent (RCADS-P)
 • Опитувальник сильних сторін та труднощів
  Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S11-17/ Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S18+
 • SCORE-15

 

Орієнтація та мотивація
Orientation and Motivation

 □    How do you feel about being here today? Whose idea was it that you come?  Who was most keen on you coming?

□       Як ви себе почуваєте стосовно находження тут зараз? Кому належала ідея прийти сюди?  Хто хотів найбільше, щоб ви пришли сюди?

□       What thoughts do you have (if any) about what you want to get out of this appointment?

□       Яки в вас є думки (якщо є)  стосовно того, що ви хотіли б отримати на цієї зустрічі?

 

 

Current Eating Disorder Symptoms

Поточні симптоми розладів харчової поведінки

□       Please describe the things that you (or the person who wanted you to come) are finding difficult at the moment.

□       Будь ласка опишіть речі,  які ви (або особа, яка б хотіла, щоби ви звернулися по допомогу) знаходите важкими зараз.

 

 

Симптоми розладів харчової поведінки
Eating Disorder Symptoms

Симптоми розладів харчової поведінки
Eating Disorder Symptom
Тривалість та

Частота
Duration &

Frequency

Деталі
Details
Обмеження в їжі
Калорії/Розмір порційКількість епізодів/інтервали пропусків прийому їжіFood restrictionCalories/Portion sizesNo. of episodes/spacingSkipping meals
  

 

 

 

 

Їжа яка уникається /виключається

Страхи, непереносимість,

Моральний вибір
Foods avoided/excluded

Fear, intolerance

Moral choice

  
Перевантаження рідиною для уникання прийому їжі
Fluid overload to avoid eating
  

 

 

Обмеження щодо прийому рідини

Кількість випитого
Fluid restriction

Amount drunk

  

 

 

Переїдання

Об’єктивно

Суб’єктивно

Їжа переїдання
Bingeing

Objective

Subjective

Binge foods

  
Блювання

Навмисне

Ненавмисне
Vomiting

Voluntary

Involuntary

  
 Жування або спльовування їжі \ регургітація
Chewing and spitting out food \ regurgitation
  
Засоби для схуднення
ПроносніСигаретиІнше
Drugs for weight lossLaxativesCigarettesOther
  

 

 

Тренування

Тип/кількість
Exercise

Type/amount

 

  
Швидкість поїдання та інші ритуали

Eating speed & other rituals

 

  

 

Перевірка тіла та поглядів у дзеркало

Mirror/body checking

 

  

 

 

Зважування
Weighing
  

 

 

Проблеми з покупкою їжі \ приготуванням їжі

Problems with buying food \ preparing & cooking food

  
Соціальні труднощі, які мають відношення щодо їжі \ розміру та форми тіла
Social difficulties related to food \ size shape
  
Якщо стать жіноча: Менструації

If female: Menstruating

 

 

  

 

Історія симптомів розладів харчової поведінки
Eating Disorder Symptom History

        When did these difficulties begin? (PROMPTS – Did any stressful events occur around this time, i.e. trauma, negative feedback about weight/body image? If not sometimes positive feedback can also be a trigger for example someone commenting on accidental weight loss, did this ever happen to you?

Any illnesses/physical conditions around this time that led to weight loss?)

        Коли почались труднощі? (ПІДКАЗКА- Чи відбувались тоді якісь стресові події, наприклад травмуючи обставина, негативний зворотній зв’язок відносно ваги/вигляду тіла? Якщо ні, будь ласка зверніть увагу, що позитивний зворотній зв’язок також може бути тригером (наприклад, якщо хтось коментує як добре ви схудли), чи відбувалось таке з вами?
Чи відбувалась якась хвороба
/ фізичні обставини в той час, як почалась втрата ваги?


□    What ideas do you, or other people, have about how these difficulties developed?

     Які думки у вас, або у інших людей стосовно вас є стосовно причин за якими ці складнощі розвинулись?

  

       Have these difficulties changed over time? 

(PROMPT: Explore significant changes in symptom presentation, age, & brief explanation for changes)

         Чи змінилися ці труднощі з часом

(ПІДКАЗКА: Дослідіть суттєві зміни в прояві симптомів, віці та опишіть короткі пояснення щодо змін)

  

Has anyone else had worries about eating or body size and shape in the family? Explore more- who, how do you know, did they get treatment?

  Чи стурбований хтось ще у вашій родині розміром або формою вашого тіла? Поясніть більше: хто, як ви про це знаєте, чи проходять вони терапію?

 

□  Does the young person relate to any of the following predisposing feelings and behaviours? (add more detail below if you wish)

 • An anxious temperament prior to the development of an eating disorder.
 • High Threat Sensitivity; hypervigilance e.g. looking for threats
 • Perfectionism/obsessive compulsive traits e.g. wanting things a certain way
 • Low Tolerance of Uncertainty: liking to know what is happening next
 • Inflexibility; finding it hard when things change
 • Harm Avoidance e.g. avoiding things that may lead you to feel uncomfortable
 • Alexithymia e.g. not knowing how you feel
 • Low Tolerance of Negative Emotions. Finding it hard to feel upset/ distressed

    Чи схильна молода особа до наступних почуттів або поведінки ? (додайте більше деталей якщо ви знаходите це необхідним)

 • Лікування тривоги, яке передувало  розвитку розладу харчової поведінки.
 • Висока чутливість до загроз; гіперпильність, наприклад, вишукування загроз
 • Перфекціонізм/обсесивно-компульсивні риси, наприклад розкладання речей у певному порядку
 • Низька толерантність к невизначеності: бажання знати, що відбудеться наступне
 • Відсутність гнучкості; тяжке відчуття коли речі змінюються
 • Уникнення шкоди, наприклад, уникання речей які можуть призвести до почуття дискомфорту
 • Алексетімія – не можливість зазначити що особа почуває
 • Низька толерантність до негативних емоцій. Важкість у тому, щоб переживати сум/ стрес

 

Weight History & Current Weight

Історія ваги тіла та Поточна вага

 □    Have there been any changes in your weight over the last 12 months? Who noticed this first?

     Чи відбувались якісь зміни вашої ваги за останні 12 місяців?
Хто помітив це першим
?

 

 □    Have there been any changes in your weight over the last month?

(PROMPT: Has client’s weight been stable, or have they gained or lost weight over last 12 months, how much/how quickly, include unintentional weight loss/gain & reasons i.e. illness/medication)

     Чи відбувались якісь зміни вашої ваги за останній місяць?

(ПІДКАЗКА:Чи є ваш клієнт стабільним, чи була набрана або втрачена вага за останні 12 місяці, скільки саме/ як швидко,враховуючи ненавмисну втрату/набір ваги та причини, наприклад хвороба/прийом ліків

 

       Do you feel comfortable knowing your current weight?

        Чи почуваєтеся ви комфортно знаючи вашу поточну вагу?

 

       Client weighed at screening and height taken.

BMI = (Weight in kilograms) + (Height in metres x Height in metres)

Height:                             Weight:                            BMI:

       Вага та зріст клієнта на скрінінгу
          ІМТ = (Вага в кілограмах) + (Зріст у метрах x Зріст у метрах)

Зріст:                    Вага:                      ІМТ:

 

       Is this a weight you feel happy with or do you feel over or underweight? Would anyone at home disagree/ agree?

        Це вага, з якою ви відчуваєте себе задоволеними, або відчуваєте вашу вагу зайвою/ недостатньою? Чи є хтось з ваших домашніх, хто б з цим погодився/ не погодився?

 

Physical Health and Well-being

Фізичне здоров’я та благополуччя

□    Have you noticed any physical symptoms associated with your eating disorder and/or any other physical health concerns for example low energy, stomach problems ? Is anyone else worried about your health? Who? What would they say?

□    Чи помітили ви якісь фізичні симптоми, пов’язані з вашим

розладом харчової поведінки та/або будь-які інші проблеми з фізичним здоров’ям, наприклад, низький рівень енергії, проблеми зі шлунком? Хтось ще турбується про ваше здоров’я? Хто? Що б вони сказали?

□    Are you and the above issues being monitored by your GP/doctor ? Have you had any  tests or treatment for these physical health difficulties related to your eating difficulties?

□    Чи відстежуються вищезазначені проблеми вашим сімейним/ спеціалізованим лікарем? Чи здавали ви якісь аналізи або проходили лікування  щодо цих проблем із фізичним здоров’ям, пов’язаних із вашими проблемами з харчуванням?

 

□    IF FEMALE: Do you currently have regular menstrual periods?

□    Якщо стать жіноча: Чи маєте ви регулярні менструації у поточний період?

 

□    Do you have any other physical difficulties/problems?

□    Чи є в вас якусь іще проблеми/труднощі фізіологічного характеру?

 

 

Оцінка ризиків психічного здоров’я
Mental Health Risk Assessment

□    Explore current Psychiatric Co-Morbidity (e.g. depression, anxiety etc- please also refer to the questionnaires completed by the young person ). 

□    Дослідіть поточну психіатричну коморобідність (таку як депресія, тривожність – будь ласка, також зверніться до анкет, заповнених молодою особою)

 

□ If you were emotionally upset what would you do? (PROMPT – ask for a specific memory)

□  Якщо ви відчуєте емоційне погіршення, наприклад сум, що ви будете робити (ПІДКАЗКА – попросить навести конкретну спогаду)

 

□ If you were physically sick/ unwell what would you do? (PROMPT – ask for a specific memory)

Що ви будете робити якщо захворієте /будете почуватися погано (ПІДКАЗКА – попросить навести конкретну спогаду)

 

□       Do you take any drugs? (please specify what and amount)

Do you consume any alcohol? (please specify approx amount)

□       Чи приймаєте ви якісь ліки або речовини? (будь ласка вкажіть які саме та кількість)

Чи споживаєте ви алкоголь? ( будь ласка вкажіть який та приблизну кількість)

 

 

□    Risk of harm to self or others

(PROMPTs: Including self-harm, reckless behaviours, suicidal ideation, planning, intent, previous suicide attempts, protective factors)

(PROMPT: Physical or verbal aggression to others; eating disorder behaviours) (if suicidal what would you do?)

□    Ризик шкоди собі на іншим

(Підказка: Включаючи само пошкодження, необдуману поведінку,
суїцидальні думки, планування, намір, попередні спроби суїциду, захисні фактори)
(ПІДКАЗКА: фізична або вербальна агресія до інших; поведінка, пов’язана з розладами харчової поведінки) (якщо суїцидальна, що б ви зробили?)

 

       Current Risk Management

(PROMPT: How does the person typically respond to stressful events, are there any stressful events foreseeable in the near future, what plans (if any) do they have to cope with these? Does the person have insight into risk? Who supports them in managing current risks?

       Поточне управління ризиками

(ПІДКАЗКА: Як людина зазвичай реагує на стресові події, чи є якісь стресові події, які можна передбачити в найближчому майбутньому, які плани (якщо такі є) у неї впоратися з ними? Чи має людина уявлення про ризик? Хто підтримує їх у управлінні поточними ризиками?

 

Treatment History

Історія лікування

□    Have you ever had treatment for your eating difficulties before?

(PROMPT: Ask them to describe when (e.g. approximate date), with whom (what type of service), length of each episode)

□    Чи отримали ви до цього часу лікування розладів харчової поведінки?

(ПІДКАЗКА:Попросіть  описати, коли (наприклад, приблизна дата), з ким (який тип послуги), тривалість кожного епізоду)

 

□       What was helpful/unhelpful in your previous treatment(s)?

Що було корисним/некорисним у вашому попередньому лікуванні?

 

□       Have you had any treatment for any other mental health difficulties i.e. depression/anxiety? (What type of treatment (e.g. medication/therapy etc), when, how long did this treatment last for?

□      Чи лікували ви будь-які інші проблеми з психічним здоров’ям, наприклад депресію/тривогу? (Яким був цей тип лікування (наприклад, фармакотерапія/психотерапія тощо), коли, скільки тривало це лікування?)

 

Personal History

Особиста історія

□       Current circumstances
Поточні обставини

(ПІДКАЗКА: запитайте про місце та формат проживання, домашнє життя, сімейні стосунки, для батьків/опікунів запитайте про статус роботи, фінанси)

 

□ What happens when people disagree at home? who are you most like at home? who are you closest to- why is that? Who are you least close to- why is that?

Що відбувається, коли люди, які живуть з вами дома не згодні один з одним? Хто вам найбільш подобається дома? З ким ви відчуваєте найбільшу близькість – чому так? З ким ви найменш близькі – чому так?

 

□       Family/social history:
Сімейна/соціальна історія

(PROMPT: Ask about important life events, trauma, separations & loss)
(ПІДКАЗКА: Запитайте про найбільш важливі події, такі як травматичний досвід, сепарація та втрата)

 

□       Education History
Історія освіти
(PROMPT- where and when they started primary and secondary school, any transitions/changes to schooling, are they currently attending a school? How do they get on in school? (academically and socially))

(ПІДКАЗКА- місто та роки шкільної освіти, чи відбувались якісь зміни в цьому навчанні, чи відвідує особа школу у поточний час?
Як проходить/проходило навчання (академічно та соціально))

 

 

Patterns, Triggers and Consequences
Паттерни, Триггери та Наслідки

□    Have you noticed anything that is likely to make your difficulties worse (what guarantees that you would restrict, binge, purge, worry about your shape etc)?

Чи помічали ви щось, що може погіршити ваш стан (що гарантує, що ви будете обмежувати себе у їжу, переїдати, застосовувати очищувальну поведінку, турбуватися про свою фігуру тощо)?

(PROMPT: explore events, relationships, interpersonal conflict, problematic feelings, separations/losses, thoughts etc What happened after you started losing weight? i.e. feeling less anxious, positive feedback from the environment, feeling more in control, etc. Hold in mind the impact of the ED on the family as a whole: Parent and Child Anxiety (Inc splitting), guilt/blame leading to anger, feeling controlled helpless, feeling overwhelmed/reduction in ability to mentalise (family tension ++), Interactions rigid+, withdrawal/negotiation, accommodation of AN.

(ПІДКАЗКА: досліджуйте події, стосунки, міжособистісні конфлікти, проблемні почуття, розлуки/втрати, думки тощо. Що сталося після того, як ви почали втрачати вагу? Тобто відчуття меншої тривоги, позитивний відгук з боку оточення, відчуття більшого контролю тощо. Пам’ятайте, про вплив розладу харчування на сім’ю в цілому: тривожність батьків і дітей (включно з розділенням), провина / звинувачення, що ведуть до гніву, відчуття  безпорадності, відчуття емоційної перевантаженості / зниження здатності до менталїзації  (тиск з боку сім’ї ++), ригідні паттери сімейних взаємодій+, відсторонення /переговори.

 

□    Is there anything that you or people around you could do that has ever helped you to reduce or stop your eating disorder behaviour? (PROMPT- for any eating disorder behaviours they have already mentioned)
Чи є щось, що ви або люди навколо вас могли зробити, що коли-небудь допомагало вам зменшити або зупинити вашу поведінку з розладом харчової поведінки? (ПІДКАЗКА- для будь-якої поведінки розладів харчової поведінки, про яку особа вже згадувала)

 

□    Thinking back over the difficulties that you have described; have there been any costs of having your eating disorder that have affected your life? If no, check if anyone at home would see this differently? What would they say?

Подумайте над труднощами, які ви описали; чи були якісь мінуси розладів харчової поведінки, які вплинули на ваше життя? Якщо ні, то перевірте, чи може хтось із ваших близьких має іншу точку зору? Що б вони сказали?

 

 

□    Have there been any costs of having your eating disorder that have affected the lives of the people close to you? if no, would you think anyone else would disagree with you? what would they think?

Чи були якісь витрати, пов’язані з вашим розладом харчової поведінки, які вплинули на життя близьких вам людей? Якщо ні, чи думаєте ви, що хтось інший не погодиться з вами? Що б вони подумали?

 

□    Do you want to work on moving on from your eating difficulties?
Чи хочете ви  працювати над тим, щоб позбутися проблем із харчуванням?

 

□    Does anything concern you about working on your eating difficulties at present?

Чи турбує вас що-небудь у роботі над проблемами харчування?

 

 

Support Networks
Мережі підтримки

□       Do you have friends? How often are you in contact with them?
Чи  є  у вас друзі? Як часто ви з ними спілкуєтесь?

 

□    Who knows about your difficulties?
Хто знаэ про ващі труднощі?

 

□    Does anyone else need to know about your difficulties and would anything stop you from telling them?
Чи потрібно ще комусь знати про ваші труднощі і чи завадить вам щось про це їм розповісти?

 

□    What hobbies or activities do you like doing?
Якими хобі чи видами діяльності ви любите займатися?

 

 

Additional Information

Додаткова інформація

       Is there anything else in your life that you are finding upsetting or difficult to manage in addition to your difficulties around eating that you feel it is important we know about?
Чи є у вашому житті щось інше, що вас засмучує або з чим важко впоратися, окрім ваших труднощів, пов’язаних із їжею, про що, на вашу думку, важливо знати?

 

□       Is there anything that would stop you  accessing treatment (e.g. uncertainty, safety)?
Чи є щось, що завадило б вам отримати лікування (наприклад, невизначеність, безпека)?

 

□    Is there anything you want to ask us (or anything you want to tell us that you would have expected us to ask about)?
Чи є у вас щось, що ви хочете запитати у нас (або щось, про що ви хотіли б нам розповісти)?

 

 

Mini Meal
Міні Харчування

 If you have concerns about the young person engaging in psychological intervention please ask them to eat a mini snack in front of you at the end of the assessmentand observe how they get on.

Якщо у вас є занепокоєння щодо того, як молода людина сприймає   психологічні інтервенції, попросіть її з’їсти перед вами міні-закуску наприкінці  проведення опитування та поспостерігайте за тим, як це буде проходити.

 

Does the young person eat the snack?

 • What did you observe?
 • If a parent/guardian was present how did they respond?

– Чи з’їла молода людина цю закуску ?

– Що ви спостерігали?

– Якщо батьки/опікуни були присутні, як вони реагували?

 

The mini meal is not a routine intervention and should be used only when warranted by the clinical condition of the child i.e. when the child is seriously unwell, possibly becoming medically unstable and if s/he is unable to eat.
Це спостереження з міні-закускою не є звичайною інтервенцією і повинно використовуватися лише тоді, коли це виправдано клінічним станом дитини, тобто коли дитина серйозно нездужає, можливо, стає нестабільною з медичної точки зору, і якщо вона/вона не може їсти.

 

Mini meal (coined “milk and biscuit test” by our paediatrician) is to test out the possibility of avoiding a hospital admission by restarting eating during the assessment feedback. The therapist needs a clear contingency plan in case the child does not eat (including checking the availability of paediatric beds should an admission be needed). This should always be congruent with the specific clinical situation and any additional action be clearly seen as a consequence of the child being unable to eat and the increased risk that this entails. This may require asking the family to return to the clinic the following day for further medical review and monitoring or that an immediate paediatric admission is necessary.

Сенс інтервенції Міні-закуска (вигадана нашим педіатром як  «тест на молоко та печиво») полягає в тому, щоб перевірити можливість уникнення  госпіталізації  за допомогою відновлення прийому їжі під час оцінювання. Терапевт потребує чіткого плану дій на випадок, якщо дитина не їсть (включаючи перевірку наявності дитячих ліжок у разі необхідності госпіталізації). Це завжди повинно відповідати специфічній клінічній ситуації, і будь-які додаткові дії чітко розглядаються як наслідок нездатності дитини їсти та підвищеного ризику, який це тягне за собою. Для цього може знадобитися попросити сім’ю повернутися до клініки наступного дня для подальшого медичного огляду та моніторингу або про необхідність негайної госпіталізації дитини.

 

Ці матеріали були перекладені для програми підтримки, яку організували та провели на волонтерських засадах Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція» та команда психологів які працюють у Дубліну (Ірландія) в організації  Patrick’s Mental Health Services.

 

Ми висловлюємо глибоку подяку колегам, які вели та підтримували цей проект:

Patrick’s Mental Health Services (Служба психічного здоров’я Святого Патріка), Дублін, Ірландія:

Відділ психології:

 • Помічник професора Клода Доулінг, директор відділу психології Patrick’s Mental Health Services (SPMHS) і помічник професора Школи психології Дублінського університетського коледжу (UCD)
 • Доктор Кліона Галліссі, клінічний психолог, SPMHS
 • Доктор Меріон Мерна, клінічний психолог, SPMHS
 • Ліззі О’Браєн, помічник психолога, SPMHS

 

Департамент психології SPMHS висловлює вдячність доктору Ken Goss (Кену Госсу), консультанту, психологу та засновнику/розробнику CFT-E, за його підтримку, наставництво та щедрість.

 

Відділ комунікацій:

 • Сінеад Макк, менеджер із комунікацій, SPMHS
 • Кеті Кросбі, спеціаліст із комунікацій, SPMHS
 • Тамара Нолан, директор з комунікацій SPMHS

 

Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція»:

 • Назаренко Тетяна: психолог, психотерапевт, голова правління Асоціації лікарів і психологів «РХП: терапія та превенція».
 • Фатєєва Марина: психолог, PhD (доктор філософії за спеціальністю “Психологія”)

 

Marina Svētiņa (Марина Свєтіня): нутріциолог, Дитяча клінічна університетська лікарня Риги (Латвія)

 

Перекладачка:

 • Чудненко Катерина: психолог, психотерапевт, працює як перекладач у St Patrick’s Mental Health Services.

 

 

 

Multi-Family Therapy for Anorexia Nervosa

Опитувальник терапії сім’ї у лікуванні нервової анорексії

Young Person Measures

Вимірювання для молодих осіб

 

Date:
Дата:

Name:
Ім’я:

Date of Birth:
Дата народження:

Age:
Вік:

 

 

Revised Children’s Anxiety and Depression Scale (RCADS)

Переглянута шкала опитування дитячої тривоги на депресії

Instructions: Please put a circle around the word that shows how often each of these things happens to you. There are no right or wrong answers.

Інструкції: Будь ласка підкресліть слово яке визначає частоту, з якою кожна з цих речей з вами відбувається. І цій шкалі не існує вірних або хибних відповідей.

0.      ніколи1.      іноді2.      часто3.      Завжди
1.      I worry about things
Я турбуюсь стосовно деяких речей
0123
2.      I feel sad or empty
Я почуваюсь сумно або спустошено
0123
3.      When I have a problem, I get a funny feeling in my stomach
Коли в мене труднощі,  маю дивне відчуття у животі
0123
4.      I worry when I think I have done poorly at something
Я хвилююсь, якщо зробила/зробив щось погано
0123
5.      I would feel afraid of being on my own at home
Я боюсь залишатися вдома на одинці
0123
6.      Nothing is much fun anymore
Ніщо більше не здається мені  смішним
0123
7.      I feel scared when I have to take a test
Я відчуваю себе наляканою/наляканим під час  тестування
0123
8.      I feel worried when I think someone is angry with me.
Я хвилююсь коли мені здається, що хтось злий на мене
0123
9.      I worry about being away from my parent
Я хвилююся, що можу бути далеко від свого/своїх батьків
0123
10.  I am bothered by bad or silly thoughts or pictures in my mind
Я стурбован/ стурбована поганими або дурними думками чи образами в своїх думках
0123
11.  I have trouble sleeping
Я маю проблемі зі сном
0123
12.  I worry that I will do badly at my school work
Я хвилююсь щодо виконання домашнього завдання у школі
0123
13.  I worry that something awful will happen someone in my family
Я хвилююсь, що щось погане може статися з членами моєї родини
0123
14.  I suddenly feel as if I can’t breathe when there is no reason for this
Я раптово почуваюсь,  що не зможу дихати навіть якщо для цього не має причин
0123
15.  I have problems with my appetite
В мене є проблеми з апетитом
0123
16.  I have to keep checking that I have done things right (like the switch is off, of the door is locked)
Я перевіряю чи правильно зробила/зробив побутові справи (наприклад, чи вимкнула світло, чи закриті двері)
0123
17.  I feel scared if I have to sleep on my own
Я боюсь засипати на самоті
0123
18.  I have trouble going to school in the mornings because I feel nervous or afraid
Я маю проблеми з тим, щоб піти до школи з ранку тому що почуваюсь знервованою або наляканою
0123
19.  I have no energy for things
В мене не  має енергії робити звичайні речі
0123
20.  I worry I might look foolish
Я хвилююсь виглядати безглуздо
0123
21.  I am tired a lot
Я дуже втомилася/втомився
0123
22.  I worry that bad things will happen to me

Я хвилююсь, що зі  мною можуть статися погані речі

0123
23.  I can’t seem to get bad or silly thoughts out of my head

Мені  здається, що я не можу позбутися поганих або дурних думок і своїй голові

0123
24.  When I have a problem, my heart beats really fast
Коли у мене виникають проблеми,  моє серцебиття прискорюється
0123
25.  I cannot think clearly
Я не можу думати чітко
0123
26.  I suddenly start to tremble or shake when there is no reason for this
Я раптово починаю тремтіти коли для цього немає причин
0123
27.  I worry that something bad will happen to me
Я хвилююсь що щось погане може зі мною статися
0123
28.  When I have a problem, I feel shaky
Коли я маю проблему, я почуваюсь хиткою
0123
29.  I feel worthless
Я почуваюсь нікчемною
0123
30.  I worry about making mistakes
Я хвилююсь  коли роблю помилки
0123
31.  I have to think of special thoughts (like numbers or words) to stop bad things from happening
Я звертаюсь до спеціальних думок (наприклад рахую цифри або слова) для того, щоб погані речі не сталися
0123
32.  I worry what other people think of me
Я стурбована стосовно того, що інші люди думають про мене
0123
33.  I am afraid of being in crowded places (like shopping centres, the movies, buses, busy playgrounds)
Я боюсь знаходитися у натовпі в таких місцях як шопінг центри, автобуси, ігрові майданчики
0123
34.  All of  a sudden I feel really scared for no reason at all
Зненацька я можу стати дуже наляканою/наляканим без наявних для цього причин
0123
35.  I worry about what is going to happen
Я стурбована/стурбований щодо того, що може статися
0123
36.  I suddenly become dizzy or faint when there is no reason for this

Моя дитина раптово може почувати запаморочення або знепритомніти без наявних для цього причин

0123
37.  I think about death
Я думаю про смерть
0123
38.  I feel afraid if I have to talk in front of my class
Я боюсь виступати перед класом
0123
39.  My heart suddenly starts to beat too quickly for no reason

У мене раптово прискорюється серцебиття

0123
40.  I feel like I don’t want to move
Я почуваю що не можу рухатися
0123
41.  I worry that I will suddenly get a scared feeling when there is nothing to be afraid of
Я хвилююсь, що в мене раптово може виникнути почуття жаху у той час як у мене може бути чого боятися
0123
42.  I have to do some things over and over again (like washing my hands, cleaning, or putting things in a certain order)
Я можу робити одні и ті самі дії постійно (мити руки, прибирати, складати речі у певному порядку)
0123
43.  I feel afraid that I will make a fool of myself in front of other people
Я хвилююсь що  можу виглядати дурною/дурним перед іншими людьми
0123
44.  I have to do some things in just the right way to stop bad things from happening
Я повинна/повинен робити деякі справи лише певним чином з метою того, щоб погані речі зі мною не трапилися
0123
45.  I worry when I go to bed at night
Я хвилююсь вночі у ліжку
0123
46.  I would feel scared if I had to stay away from home overnight
Я дуже злякаюсь, якщо залишусь  на ночівлю не вдома
0123
47.  I feel restless
Я відчуваюсь дуже неспокійно
0123

 

 

 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S11-17

ОПИТУВАЛЬНИК: СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ТРУДНОЩІ 11-17 років

Instructions: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain or the item seems daft! Please give your answers on the basis of how things have been for you over the last six months.

Інструкції: Будь ласка, відмітьте для кожного пункту потрібну відповідь: “Вірно”, “Чаcткoвo вipно” або “Невірно”. Нам би дуже допомогло, якби Ви відповіли на всі запитання максимально відверто, навіть, якщo не повністю переконані у відповіді

або вважаєте запитання недоречним. У своїx відповідях беріть до уваги, будь ласка те, як відбувались справи за останні шість місяців.

0.      Вірно1.      Частково вірно2.      Невірно
1.      I try to be nice to other people. I care about their feelings
Я уважний(-а) до почуттів інших людей
012
2.      I am restless, I cannot stay still for long
Я невгамовний(-а), занадто активний(-а), не можу довгo залишатися спокiйним(-ою)
012
3.      I get a lot of headaches, stomach-aches, or sickness
Часто маю головний біль, біль в животі або нудoту
012
4.      I usually share with others (food, games, pens etc.)
Охоче ділюсь з іншими дітьми (ласощами, іграшками, олівцями, тощо)
012
5.      I get very angry and often lose my temper
Я часто вибухаю гнівом або знаходжусьу стані підвищенoї дратівливості
012
6.      I am usually on my own. I generally play alone or keep to myself

Я скоріше самітник(-ця), схильний(-а) до гри наодинці

012
7.      I usually do as I am told
Я у більшості випадкiв роблю те що мені сказали
012
8.      I worry a lot
Я багато хвилююсь
012
9.      I am helpful if someone is hurt, upset or feeling ill
Я намагаюся допомогти скривдженому, засмученому або тому хто погано почувається
012
10.  I am constantly fidgeting or squirming
Я постійно кручусь або метушусь
012
11.  I have one good friend or more
Я маю щонайменше одного хорошого товариша
012
12.  I fight a lot. I can make other people do what I want
Я часто б’юсь з іншими. Я можу змусити інших робити те,  що я хочу
012
13.  I am often unhappy, down-hearted or tearful
Я часто почуваюсь нещасливою(-им), похнюпленим(-ою), готовим(-ою) розплакатися
012
14.  Other people my age generally like me
B більшості випадкiв я подобаюсь іншим
012
15.  I am easily distracted, I find it difficult to concentrate
Я легко відволікаюсь, неуважний (-а),
012
16.  I am nervous in new situations. I easily lose confidence

Я знервований(-а) або настирний(-а) y новій обстановці; легко втрачаю  впевненість

012
17.  I am kind to younger children
Я добре ставлюсь до молодших дітей
012
18.  I am often accused of lying or cheating

Мене часто звинувачують у брехні чи шахрайстві

012
19.  Other children or young people pick on me or bully me
Інші діти або молоді особи дратують мене або знущаються з мене
012
20.  I often volunteer to help others (parents, teachers, children)
Я часто пропоную свою допомогу іншим (батькам, вчителям та іншим дітям)
012
21.  I think before I do things
Я може зупинитись і подумати перед тим як діяти
012
22.  I take things that are not mine from home, school or elsewhere
Я беру речі інших людей, які не належать мені дома, у школі, чи в інших місцях
012
23.  I get along better with adults than with people my own age
Я маю кращі стосунки з дopocлими, ніж з іншими дітьми
012
24.  I have many fears, I am easily scared
В мене  багато страхів, я часто лякаюсь
012
25.  I finish the work I’m doing. My attention is good

Я виконую завдання з початку до кінця, уважний(-а) та зосереджений(-а)

012

 

Do you have any other comments or concerns?
Чи є у Вас ще якісь зауваження або чи стурбовані Ви ще чимось?

______________________________________________________________

 

 

Overall, do you think that you have difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people?

У цілому, чи вважаєте ви, що у вас є труднощі в одній або кількох з наступних областей: настрій, увагa, поведінкa, стосунки з іншими людьми за останній місяць?

No
Ні
Yes – minor difficulties
Так – невеликі труднощі
Yes – definite difficulties
Так – чіткі труднощі
Yes – severe difficulties
Так – серйозні труднощі

 

If you answered “Yes”, please answer the following questions about these difficulties:
Якщо Ви відповіли «Так», будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про ці труднощі:

 

How long have these difficulties been present?
Скільки тривають ці труднощі

Less than a month
Менш, ніж місяць
1-5 months
1-5 місяців
6-12 months
6-12 місяців
Over a year
Більше року
Do these difficulties upset or distress you?

Ці труднощі засмучують вас чи підвергають дистесу?

Not at all
Зовсім ні
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Do the difficulties interfere with your everyday life in the following areas?
Ці труднощі заважають у повсякденному житті  в наступних сферах?
HOME LIFE
Життя вдома
Not at all
Зовсім ні
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Досить сильно
FRIENDSHIPS
Відносини с друзями
Not at all
Зовсім ні
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
CLASSROOM LEARNING
Навчання
Not at all
Зовсім ні
Only a little
Тільки Трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
LEISURE ACTIVITIES
Відпочинок
Not at all
Зовсім ні
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great dea
Дуже сильно l
Do these difficulties made it harder for those around you (family, friends teachers etc.)?
 Ці труднощі обтяжують ваших близьких (членів сім’ї,  друзів вчителів та ін?)
Not at all
Зовсім ні
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Досить сильно

 

 

 

 

 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S18+

ОПИТУВАЛЬНИК: СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ТРУДНОЩІ 18+

Instructions: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain. Please give your answers on the basis of how things have been for you over the last six months.

Будь ласка, відмітьте для кожного пункту потрібну відповідь: “Вірно”, “Чаcткoвo вipно ” або “Невірно”. Нам би дуже допомогло, якби Ви відповіли на всі запитання максимально відверто, навіть, якщo не повністю переконані у відповіді або вважаєте запитання недоречним. У своїx відповідях беріть до уваrи, будь ласка, те, як ви себе почували за останні шість місяців.

0.      Невірно1.      Частково вірно2.      Вірно
1.      I try to be nice to other people. I care about their feelings

Я уважний(-а) до почуттів інших людей

012
2.      I am restless, I cannot stay still for long
Я невгамовний(-а), занадто активний(-а), не може довгo залишатися спокiйним(-ою)
012
3.      I get a lot of headaches, stomach-aches, or sickness
Я часто відчуваю головний біль, біль в животі або нудoту
012
4.      I usually share with others, for example food or drink

Я охоче ділюсь з іншими, наприклад їжею або напоями

012
5.      I get very angry and often lose my temper
Я часто  вибухаю гнівом або знаходжусь у стані підвищеної дратівливості
012
6.      I would rather be alone than with other people

Я скоріше самітник(-ця), схильний(-а) бути наодинці

012
7.      I am generally willing to do what other people want

Я загалом хочу робити те, що просять мене інші

012
8.      I worry a lot
Я багато хвилююсь
012
9.      I am helpful if someone is hurt, upset or feeling ill

Я намагаюсь допомогти скривдженому, засмученому або тому хто погано почувається

012
10.  I am constantly fidgeting or squirming

Я постійно кручусь  або метушусь

012
11.  I have at least one good friend

Я маю щонайменше одного хорошого товариша

012
12.  I fight a lot. I can make other people do what I want

Я часто б’юсь з іншими. Я можу змусити інших робити те,  що я хочу

012
13.  I am often unhappy, depressed or tearful

Я часто нещасливий(-а), похнюплений(-а), готовий(-а) розплакатися

012
14.  Other people generally like me

B більшості випадкiв я подобаюсь іншим

012
15.  I am easily distracted, I find it difficult to concentrate

Я легко відволікаюсь, неуважний(-а)

012
16.  I am nervous in new situations. I easily lose confidence
Я знервований(-а) або настирний(-а) y новій обстановці; легко втрачаю впевненість
012
17.  I am kind to children
Я добре ставлюсь до дітей
012
18.  I am often accused of lying or cheating

Мене часто звинувачують у брехні чи шахрайстві

012
19.  Other people pick on me or bully me
Інші дратують мене або знущаються з мене
012
20.  I often offer to help others (family members, friends, colleagues)

Я часто пропоную свою допомогу іншим (близьким, друзям, колегам)

012
21.  I think before I do things

Я можу упинитись і подумати перед тим як діяти

012
22.  I take things that are not mine from home, work or elsewhere

Я беру речі інших людей, які не належать мені дома, на роботі, чи в інших місцях

012
23.  I get along better with older people than with people my own age
Я маю кращі стосунки з людьми старшими за мене, ніж з однолітками
012
24.  I have many fears, I am easily scared
В мене багато страхів, я часто лякаюсь
012
25.  I finish the work I’m doing. My attention is good

Я виконую завдання з початку до кінця, уважний(-а) та зосереджений(-а)

012

 

Do you have any other comments or concerns?
Чи є у Вас ще якісь зауваження або чи стурбовані ви ще чимось?

______________________________________________________________

 

 

 

У цілому, чи вважаєте ви, що у вас є труднощі в одній або кількох з наступних областей: настрій, увагa, поведінкa, стосунки з іншими людьми за останній місяць?
НіТак – невеликі труднощіТак – чіткі труднощіТак – серйозні труднощі

 

If you answered “Yes”, please answer the following questions about these difficulties:
Якщо Ви відповіли «Так», будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про ці труднощі:

 

How long have these difficulties been present?
Як довго тривають ці труднощі?

Less than a month
Менше місяця
1-5 months
1-5 місяці
6-12 months
6-12 місяців
Over a year
Більше року
Do these difficulties upset or distress you?
Ці труднощі розстроюють і засмучують вас?
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Do the difficulties interfere with your everyday life in the following areas?

Ці труднощі заважають у повсякденному житті вашої дитини в наступних сферах?

Відносини з близькими (членами сім’ї, партнером)АнітрохиТільки трохиДосить сильноA great deal
Дуже сильно
Відносини з друзямиАнітрохиТільки трохиДосить сильно  сильноA great deal
Дуже сильно
Work or study
Робота або навчання
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Hobbies, sports or other leisure activities

Хобі, спорт або інший відпочинок

Not at all

Анітрохи

Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно 
A great deal
Дуже сильно
Do these difficulties made it harder for those around you (family, friends etc.)?
Ці труднощі обтяжують ваших близmких (членів сім’ї, друзів(?
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно

 

 

 

SCORE-15

Instructions: We would like you to tell us about how you see your family at the moment. So we are asking for YOUR view of your family.
Інструкції: Будь ласка опишіть як ви бачите вашу сім’ю зараз, ваша особистий погляд

When people say ‘your family’ they often mean the people who live in your house. But we want you to choose who you want to count as the family you are going to describe.
Часто коли люди кажуть «твоя сім’я» вони мають на увазі тих людей, з якими ти живеш в одному дому. Але ми хочемо запропонувати вам обрати тих людей, яких ви особисто вважаєте членами сім’ї

For each item, make your choice by putting a circle around just one of the options numbered 1 to 5. If a statement was “We are always fighting each other” and you felt this was not especially true of your family, you would put a tick in box 4 for “Describes us: not well”.
Для кожного пункту опитування будь ласка підкресліть варіант який ви вважаєте вірним від одного до п’яти.  Наприклад якщо ви бачите ствердження «Ми завжди конфліктуємо один з одним» и ви вражаєте, що це не зовсім правдиво для вашої сім’ї будь ласка оберіть пункт 4 “Описує нас: не зовсім вірно”

Do not think for too long about any question, but do try to circle on of the options for each question.
Не замислюйтесь дуже довго над запитаннями, просто підкресліть один із варіантів, який вважаєте вірним

1.       Описує нас: Дуже добре2.      Описує нас:  добре3.      Описує нас: Частково4.        Описує нас: Не зовсім вірно5.      Описує  нас:  Зовсім не вірно
1.      In my family we talk to each other about things which matter to us
Ми розмовляємо один з одним про речі, які мають для нас значення
12345
2.      People often don’t tell each other the truth in my family
В моїй сім’ї люди зазвичай не говорять правду один одному
12345
3.      Each of us gets listened to in our family
У нашій родині до кожного з нас прислухаються
12345
4.      It feels risky to disagree in our family
У нашій родині ризиковано не погоджуватися
12345
5.      We find it hard to deal with everyday problems
Нам важко справлятися з повсякденними проблемами
12345
6.      We trust each other
Ми довіряємо один одному
12345
7.      It feels miserable in our family
Почуватися членом нашої сім’ї жалюгідно
12345
8.      When people in my family get angry they ignore each other on purpose
Коли люди в моїй родині зляться, вони навмисне ігнорують один одного
12345
9.      We seem to go from one crisis to another in my family
Ми ніби переходимо від однієї кризи до іншої в моїй родині
12345
10.  When one of us is upset they get looked after within the family
Коли хтось із нас засмучений, про нього піклуються в сім’ї
12345
11.  Things always seem to go wrong for my family
Здається, у моїй родині справи завжди йдуть не так, як треба
12345
12.  People in the family are nasty to each other
Люди в нашій сім’ї недоброзичливці один до одного
12345
13.  People in my family interfere too much in each other’s lives
Люди в моїй родині занадто багато втручаються в життя один одного
12345
14.   In my family we blame each other when things go wrong
У моїй родині ми звинувачуємо один одного, коли щось йде не так
12345
15.  We are good at finding new ways to deal with things that are difficult
Ми добре знаходимо нові способи впоратися зі складними речами
12345

 

What words would best describe your family?
Які слова найкраще характеризують вашу родину?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

What is the problem/challenge that brought you to therapy? The main problem is
Яка проблема/виклик привела вас до терапії? В чому, на ваш погляд, головна проблема?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

How severe is it? Please mark your answer on the line below:
Наскільки вона важка? Будь ласка, позначте свою відповідь у рядку нижче:

Взагалі не проблема                                                                                                Зовсім погано 

12345678910

 

How are you managing as a family?
Як ви живете як сім’я?

Дуже добре                                                                                                                      Дуже погано

12345678910

 

Do you think the therapy here will be / has been helpful?

Як ви думаєте, чи булла/буде терапія тут корисною?

Дуже корисна                                                                                                                     Не корисна

12345678910

 

 

 

 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE)

RSE
Шкала самооцінки Розенберга

Instructions: Please record the appropriate answer for each item, depending on whether you

Strongly agree, agree, disagree, or strongly disagree with it.

Інструкції: будь ласка, запишіть відповідну відповідь для кожного пункту, залежно від того, чи ви Повністю Згоді, Згоді, Не згодні або категорично не згодні з цим.

1 = Strongly agree

2 = Agree

3 = Disagree

4 = Strongly disagree

1 = Повністю згоден

2 = Згоден

3 = Не згоден

4 = Категорично не згоден

 

 

 

1= Повністю згоден2 = Згоден 3 = Не згоден4 = Категорично не згоден
1. On the whole I am satisfied with myself.
Загалом я задоволений/на собою
1234
2. At times I think I am no good at all.
Часом мені здається, що я зовсім не хороша людина.
1234
0.      I feel that I have a number of good qualities.
Я відчуваю, що маю ряд хороших якостей.
1234
1.      I am able to do things as well as most other people.
Я можу робити все так само добре, як і більшість інших людей.
1234
2.      I feel I do not have much to be proud of.
Я відчуваю, що не маю чим пишатися.
1234
3.      I certainly feel useless at times.
Я точно іноді відчуваю себе нікчемним.
1234
4.      I feel that I am a person of worth,

at least on equal plane with others.
Я відчуваю, що я гідна людина,

принаймні на рівній площині з іншими.

1234
5.      I wish I could have more respect for myself.
Я хотів би більше поважати себе.
1234
6.      All in all, I am inclined to feel that I am a failure.
Загалом, я схильний відчувати себе невдахом.
1234
7.      I take a positive attitude towards myself.
Я позитивно ставлюся до себе.
1234

 

 

 

 

EATING QUESTIONNAIRE (EDE-Q)

Опитувальник харчової поведінки

Instructions: The following questions are concerned with the PAST FOUR WEEKS ONLY (28 days).  Please read each question carefully and circle the appropriate number.Please answer all the questions.

Інструкція: Наступні питання стосуються ТІЛЬКИ  МІНУЛИХ ЧОТИРЬОХ ТИЖНІВ (28 днів). Будь ласка, уважно прочитайте кожне запитання та обведіть відповідну цифру. Будь ласка, дайте відповідь на всі запитання.

 

ON HOW MANY DAYS OUT OF THE PAST 28 DAYS …
ЗА СКІЛЬКИ ДНІВ З 28 МИНУЛИХ ДНІВ…

Жодних1-5

днів

6-12

днів

13-15

днів

16-22

днів

23-27

днів

Кожного дня
1.Have you been deliberately trying to limit the amount of food you eat to influence your shape or weight?

Ви свідомо намагалися обмежити кількість їжі, яку ви їсте, щоб вплинути на вашу фігуру або вагу?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

2.Have you gone for long periods of time (8 hours or more) without eating anything to influence your shape weight?

Ви тривалий час (8 годин і більше) не їли нічого, що могло б вплинути на вашу вагу?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

3.Have you tried to avoid eating any foods which you like to influence your shape or weight?

Чи намагалися ви уникати їжі, яка може вплинути на вашу фігуру чи вагу?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

4.Have you tried to follow definite rules regarding your eating to influence your shape or weight; for example, a calorie limit, a set amount of food, or rules about what or when you should eat?

Чи намагалися ви дотримуватися певних правил щодо свого харчування, щоб вплинути на вашу форму чи вагу; наприклад, обмеження калорій, встановлена ​​кількість їжі або правила щодо того, що і коли ви повинні їсти?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

5.Have you wanted your stomach to be empty?
Чи хотіли ви, щоб ваш шлунок був порожнім?
 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

6.Has thinking about food or its calorie content made it much more difficult to concentrate on things you are interested in; for example, read, watch TV, or follow a conversation?

Чи думка про їжу чи її калорійність значно ускладнювала концентрацію на речах, які вас цікавлять; наприклад, читати, дивитися телевізор чи стежити за розмовою?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

7.Have you been afraid of losing control over eating?

Чи боїтеся ви втратити контроль над їжею?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

8.Have you had episodes of binge eating?
Чи були у вас епізоди переїдання?
 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

9.Have you eaten in secret?  (Do not count binges)
Чи їли ви колись таємно (Не рахуючи епізодів переїдання)
 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

10.Have you wanted your stomach to be flat?
Чи хотіли ви, щоб ваш живіт був пласким?
 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

11.Has thinking about shape or weight made it more difficult to concentrate on things you are interested in; for example, read, watch TV or follow a conversation?
Чи думки про форму чи вагу ускладнювали концентрацію на речах, які вас цікавлять; наприклад, читати, дивитися телевізор чи слідкувати за розмовою?
 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

12.Have you had a definite fear that you might gain weight or become fat?
Чи був у вас певний страх, що ви можете набрати вагу або стати товстим?
 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

13.Have you felt fat?
Ви відчували себе товстим?
 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

14.Have you had a strong desire to lose weight?
У вас було сильне бажання схуднути?
 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

За останні 28 днів…

15.On what proportion of times that you have eaten have you felt guilty because the effect on your shape or weight?  (Do not count binges) (Circle the number which applies)

У якій пропорції, коли ви їли, ви відчували провину через те, що це вплинуло на вашу фігуру або вагу? (Не рахуючи переїдання) (Обведіть число, яке підходить)

0 – None of the times

1 – A few of the times

2 – Less than half the time

3 – Half the time

4 – More than half the time

5 – Most of the time

6 – Every time

0 – Жодного разу

1 – Кілька разів

2 – менше половини часу

3 – половина часу

4 – Більше половини часу

5 – Найчастіше

6 – Щоразу

16.Over the past four weeks (28 days), have there been any times when you have felt that you have eaten what other people would regard as an unusually large amount of food given the circumstances?  (Please put appropriate number in box)

За останні чотири тижні (28 днів), чи були випадки, коли ви відчували, що з’їли те, що інші люди вважали б надзвичайно великою кількістю їжі з огляду на обставини? (Будь ласка, введіть відповідний номер у полі)

 

0 – Ні

1 – Так               [    ]

 

17.How many such episodes have you had over the past four weeks?

Скільки таких епізодів було у вас за останні чотири тижні?

 

[   ]

 

18.During how many of these episodes of overeating did you have a sense of having lost control over your eating?

У скількох із цих епізодів переїдання у вас виникало відчуття, що ви втратили контроль над своїм харчуванням?

 

 

[   ]

19.Have you had other episodes of eating in which you have had a sense of having lost control and eaten too much, but have not eaten an unusually large amount of food given the circumstances?

Чи були у вас інші епізоди прийому їжі, коли у вас було відчуття, що ви втратили контроль і з’їли занадто багато, але ви не їли надзвичайно великої кількості їжі з огляду на обставини?

 

0 – No

1 – Yes

20How many such episodes have you had over the past four weeks?
Скільки таких епізодів було у вас за останні чотири тижні?
 

[   ]

21.Over the past four weeks have you made yourself sick (vomit) as a means of controlling your shape or weight?

Протягом останніх чотирьох тижнів чи запобігали ви до блювання як засібу контролювання вашої фігури або ваги?

 

0 – Ні

1 – Так

22.How many times have you done this over the past four weeks?
Скільки разів ви робили це за останні чотири тижні?
 

[   ]

23.Have you taken laxatives as a means of controlling your shape or weight?
Чи приймали ви проносні засоби, щоб контролювати свою фігуру або вагу?
0 – Ні

1 – Так

24.How many times have you done this over the past four weeks?

Скільки разів ви робили це за останні чотири тижні?

 

 

[   ]

25.Have you taken diuretics (water tablets) as a means of controlling your shape or weight?
Чи приймали ви діуретики (сечогінні таблетки) як засіб контролю фігури або ваги?
0 – Ні

1 – Так

26.How many times have you done this over the past four weeks?
Скільки разів ви робили це за останні чотири тижні?
 

[   ]

27.Have you exercised hard as a means of controlling your shape or weight?
Чи займалися ви важкими фізичними тренуваннями, щоб контролювати свою форму чи вагу?
0 – Ні

1 – Так

 

28.How many times have you done this over the past four weeks?

Скільки разів ви робили це за останні чотири тижні?

 

 

[   ]

OVER THE PAST 28 DAYS… (Please circle the number which best describes your behaviour)

 

ЗА ОСТАННІ 28 ДНІВ… (Обведіть, будь ласка, число, яке найкраще описує вашу поведінку)

NOT AT ALL

Зовім ні

 SLIGHT-LY

Трохи

 MODER-ATELY

Помірно

 MARK-EDLY

Виразно

29.Has your weight influenced how you think about (judge) yourself as a person?

Чи вплинула ваша вага на те, як ви думаєте (судите) про себе як про особистість?

 

 

0

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

30.Has your shape influenced how you think about (judge) yourself as a person?

Чи вплинула ваша форма на те, як ви думаєте (судите) про себе як про особистість?

 

 

0

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

31.How much would it upset you if you had to weigh yourself once a week for the next four weeks?

Наскільки б вас засмутило, якби вам довелося зважуватися один раз на тиждень протягом наступних чотирьох тижнів?

 

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

32.How dissatisfied have you felt about your weight?

Наскільки ви відчували незадоволенність  своєю вагою?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

33.How dissatisfied have you felt about your shape?

Наскільки ви були незадоволені своєю фігурою?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

34.How concerned have you been about other people seeing you eat?

Наскільки ви стурбовані тим, що інші люди бачать, як ви їсте?

 

 

0

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

35.How uncomfortable have you felt seeing your body; for example, in the mirror, in shop window reflections, while undressing or taking a bath or shower?

Наскільки дискомфортним було вам спостерігати за своїм тілом; наприклад, у дзеркалі, у відображенні вітрини, під час роздягання, прийняття ванни чи душу?

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

36.How uncomfortable have you felt about others seeing your body; for example, in communal changing rooms, when swimming or wearing tight clothes?

Наскільки дискомфортним для вас будо відчувати, що інші бачать ваше тіло; наприклад, у загальних роздягальнях, під час купання чи носіння тісного одягу?

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Ці матеріали були перекладені для програми підтримки, яку організували та провели на волонтерських засадах Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція» та команда психологів які працюють у Дубліну (Ірландія) в організації  Patrick’s Mental Health Services.

 

Ми висловлюємо глибоку подяку колегам, які вели та підтримували цей проект:

Patrick’s Mental Health Services (Служба психічного здоров’я Святого Патріка), Дублін, Ірландія:

Відділ психології:

 • Помічник професора Клода Доулінг, директор відділу психології Patrick’s Mental Health Services (SPMHS) і помічник професора Школи психології Дублінського університетського коледжу (UCD)
 • Доктор Кліона Галліссі, клінічний психолог, SPMHS
 • Доктор Меріон Мерна, клінічний психолог, SPMHS
 • Ліззі О’Браєн, помічник психолога, SPMHS

 

Департамент психології SPMHS висловлює вдячність доктору Ken Goss (Кену Госсу), консультанту, психологу та засновнику/розробнику CFT-E, за його підтримку, наставництво та щедрість.

 

Відділ комунікацій:

 • Сінеад Макк, менеджер із комунікацій, SPMHS
 • Кеті Кросбі, спеціаліст із комунікацій, SPMHS
 • Тамара Нолан, директор з комунікацій SPMHS

 

Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція»:

 • Назаренко Тетяна: психолог, психотерапевт, голова правління Асоціації лікарів і психологів «РХП: терапія та превенція».
 • Фатєєва Марина: психолог, PhD (доктор філософії за спеціальністю “Психологія”)

 

Marina Svētiņa (Марина Свєтіня): нутріциолог, Дитяча клінічна університетська лікарня Риги (Латвія)

 

Перекладачка:

 • Чудненко Катерина: психолог, психотерапевт, працює як перекладач у St Patrick’s Mental Health Services.

 

 

 

Опитування EDE

EDE_16.0_Scoring

 

Загальні рекомендації щодо проведення опитування

Опитування EDE є опитуванням, яке базується на дослідженні. Це може дещо відрізнятись від опитувань, які сфокусовані на респонденті, в яких учасник відповідає на специфічні запитання та оцінується без додаткових опитувальників. Опитувальники, які базуються на респонденті є, по суті,   опитуваннями для самозвіту, які проводяться усно. Вони добре працюють там, де поняття, що оцінюються, прості і є загальна згода щодо їхнього значення, але вони незадовільні, коли поняття є більш комплексними та складними або ключові терміни не мають загальновизнаного значення. При застосуванні опитувань, які засновані на дослідженні інтерв’юери потребують навчання,  для впевненості у тому, що вони повністю розуміють концепції, які оцінюються.
Структура таких інтерв’ю полягає в детальних специфікаціях, наданих інтерв’юеру щодо оцінюваних концепцій і рейтингової схеми, а не в точному формулюванні окремих питань.
Підсумовуючи сказане вище, опитування, яке базується на дослідженні, такі як EDE, вимагають, щоб інтерв’юери були навчені техніці опитування, концепціям та правилам, що регулюють показники.
Суттєво необхідним є те, щоб дослідник розумів мету опитування. Інтерв’юер повинен пояснити опитуваному, для чого проводиться інтерв’ю, і, перш ніж починати звичайну процедуру, має прагнути встановити хороший рапорт з опитувальним. Інтерв’юер і учасник опитування разом  повинні намагатися отримати точне уявлення про поточну харчову поведінку та ставлення учасника до нього. Важливо пояснити, що задається стандартний набір питань і що деякі можуть не застосовуватися. Учасники також повинні заздалегідь знати, скільки часу займе опитування. Його тривалість мінімум 45 хвилин, але може зайняти до 85 хвилин. (Рідко слід дозволяти, щоб EDE опитування займало більше часу, ніж зазначено, оскільки втома інтерв’юера та учасника може вплинути на якість оцінок).
Інтерв’юер повинен пояснити, що опитування в основному зосереджується на попередніх чотирьох тижнях (28 днів), хоча, якщо інтерв’ю також використовується для діагностичних цілей, певні запитання можуть охоплювати попередні три місяці. Щоб допомогти учаснику точно згадати основний період, який цікавить дослідника, на початку інтерв’ю слід приділити час ідентифікації подій, які відбулися протягом цих 28 днів. Наприклад, інтерв’юер повинен встановити, був учасник вдома чи за його межами і що відбувалося в кожних із чотирьох вихідних. Може бути корисно звернутися до підготовленого календаря, щоб знайти відповідні чотири тижні (див. нижче).
Якщо інтерв’ю також використовується для діагностичних цілей, події, відмічені в місяці 2 і 3 (відраховуючи від теперішніх 28 днів), також слід зазначати разом з їхніми межами. Орієнтація на ці часові рамки повинна займати не більше 10 хвилин за деякими виключеннями.
Кожен із пунктів EDE містить одне або кілька обов’язкових (позначених зірочкою) запитань, виділених жирним шрифтом, які необхідно поставити. Особливий акцент слід зробити на підкреслених словах і словосполученнях.  Обов’язкові запитання доповнюються додатковими запитаннями на вибір інтерв’юерів. Фразу «за останні чотири тижні», яка передує більшості обов’язкових запитань, можна змінювати, як це здається доречним (наприклад, «за останні 28 днів»), і вставляти в будь-який момент запитання, але в іншому випадку обов’язкові запитання слід ставити в порядку, зазначеному в опитуванні.

Фразу «за останні чотири тижні», яка передує більшості обов’язкових запитань, можна змінювати, як це здається доречним (наприклад, «за останні 28 днів»), і вставляти в будь-який момент запитання, але в іншому випадку обов’язкові запитання слід ставити, як зазначено в списку.
Пункти, зазначенні в опитуванні можна заповнювати в будь-якому порядку, хоча для більшості цілей послідовність, представлена ​​в списку питань є задовільною. Цілком доречним буде повернутися до попередніх пунктів, щоб отримати додаткову інформацію під час співбесіди, яка має відношення до попередніх показників. Інтерв’ю ніколи не слід проводити за відсутності повного списку, оскільки навіть найдосвідченіші інтерв’юери повинні звертатися до питань, визначень та схем оцінювання.
Інтерв’юер повинен уважно ставитися до всього, що говорить учасник. Ніколи не слід поспішати з опитуванням. Воно має проходити  в спокійному місці, а інтерв’юер не повинне переходити до наступного пункту, поки він чи вона не переконається, що вся необхідна інформація була отримана. Інтерв’юеру не слід поспішати з швидкими і, можливо, нетерплячими відповідями. Мабуть, швидкі відповіді, які, здається, не були продумані, слід уважно вивчити. І навпаки, балакливих учасників, яку надають забагато деталей у відповідях потрібно повертати до суті.
Необхідно завжди дбати про те, щоб учасник зрозумів, яку інформацію намагається отримати інтерв’юер. Перед кожною оцінкою бажано звірятись щодо цього з опитувальним.
Також важливо звертати увагу на ваші фізичні обставини, за яких проводиться інтерв’ю. Інтерв’юер та учасник повинні сидіти зручно, а інтерв’юер повинен мати перед собою форму опитування разом із шкалою оцінювання. Повинно бути якомога менше відволікаючих факторів і, за винятком незвичайних обставин, ніхто більш не повинен бути присутнім у кімнаті під час опитування, оскільки в іншому випадку учасники, як правило, не будуть відвертими.
По більшості пунктів є рекомендації щодо оцінювання. Оцінювання повинно проходити під час інтрерв’ю (хоча деякі аспекти можуть бути відкладені на потім). Інструкції щодо оцінювання наведені в квадратних дужках, а за ними – сама схема оцінювання. Оцінки частоти мають базуватися на 28-денному місяці: якщо ознака відсутня, оцінка 0; якщо ознака наявна до 5 днів включно, оцінка 1; якщо вона присутня половину часу, оцінка 3; якщо присутня майже щодня (з 5 винятками включно) оцінка 4; якщо  присутня щодня оцінка 6. Деякі показники оцінюються за семибальною шкалою від 0 до 6.  У цих випадках 0 означає відсутність ознаки, про яку йде мова, а 6 представляє її наявність у крайньому ступені;  оцінку 1 слід поставити лише в тому випадку, якщо ознака ледве присутня, а оцінку 5 слід поставити, лише якщо ознака присутня в недостатній мірі щоб виправдати оцінку 6. Оцінка 3 повинна використовуватися для ступенів тяжкості на середині від 0 до 6. Якщо важко вибрати між двома оцінками, слід вибрати нижчу (тобто менш симптоматичну). (Виняток у першому пункті «Паттерни харчування», у якому вищі бали (за винятком нічного харчування) означають меншу симптоматику. Загальну рейтингову схему узагальнено в таблиці А.1 у наступній частині.

Підрахунок балів

EDE та його версія для самозвіту, EDE-Q, генерують два типи даних. По-перше, вони надають дані про частоту ключових особливостей поведінки розладів харчової поведінки з точки зору кількості епізодів поведінки та, в деяких випадках, кількості днів, протягом яких ця поведінка мала місце. По-друге, вони надають субшкали, що відображають тяжкість аспектів психопатології розладів харчової поведінки. Підшкалами є Обмеження; Занепокоєння щодо їжі; Занепокоєння формою тіла та Стурбованність Вагою.

Щоб підрахувати певні показники підшкали, бали відповідних пунктів (перерахований нижче) складаються разом, а сума поділяється на загальну кількість чисел, що утворюють підшкалу.
Якщо бали доступні лише для деяких позицій, оцінку можна отримати шляхом поділу
загального результату на кількість оцінених предметів, якщо оцінено більше половини показників.
Щоб отримати загальну або «глобальну» оцінку, чотири бали підшкал підсумовуються, а підсумкова загальна кількість поділяється на кількість підшкал (тобто чотири). Оцінки субшкали подаються як середні та стандартні відхилення.

 

Показники Підшкали

Обмеження
1  Утримання від їжі
2  Уникання прийомів їжі (eating)
3  Уникання їжі (food)
4  Дієтичні правила
5  Пустий шлунок

Занепокоєння щодо їжі
7   Cтурбованність щодо їжі, прийомів їжі або калоріями
9  Страх втрати контролю щодо їжі
19  Секретність щодо прийомів їжі
21  Соціальні правило щодо їжі
20  Провина щодо їжі

Занепокоєння формою тіла
6  Пустий шлунок
8  Струрбованність формою тіла на вагою
23 Важливість певної форми тіла
10  Страх набору ваги
26  Невдоволенність формою тіла
27 Дискомфорт під час огляду тіла
28 Уникання експозиції
11 Почуття «жирності» тіла

Стурбованність Вагою
22 Важливість ваги
24 Реакція на предписане зваження
8  Струрбованність формою тіла
28  Невдоволенність вагою
12 Бажання втрати ваги

 

Загальні норми (Community norms)

ПоказникЗначення
(Mean)
SDN
EDE опитувальник
Загальний EDE (4 підшкали)0.9320.805243
Підшкала Обмеження0.9421.093243
Підшкала  Занепокоєння щодо їжі0.2660.593243
Підшкала Занепокоєння формою тіла1.3391.093243
Підшкала Стурбованність Вагою1.1810.929243
EDE Q
Загальний EDE Q (4 підшкали)1.5541.213241
Підшкала Обмеження1.2511.323241
Підшкала  Занепокоєння щодо їжі0.6240.859241
Підшкала Занепокоєння формою тіла2.1491.602241
Підшкала Стурбованність Вагою1.5871.389241

 

 

 

Ці матеріали були перекладені для програми підтримки, яку організували та провели на волонтерських засадах Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція» та команда психологів які працюють у Дубліну (Ірландія) в організації  Patrick’s Mental Health Services.

 

Ми висловлюємо глибоку подяку колегам, які вели та підтримували цей проект:

Patrick’s Mental Health Services (Служба психічного здоров’я Святого Патріка), Дублін, Ірландія:

Відділ психології:

 • Помічник професора Клода Доулінг, директор відділу психології Patrick’s Mental Health Services (SPMHS) і помічник професора Школи психології Дублінського університетського коледжу (UCD)
 • Доктор Кліона Галліссі, клінічний психолог, SPMHS
 • Доктор Меріон Мерна, клінічний психолог, SPMHS
 • Ліззі О’Браєн, помічник психолога, SPMHS

 

Департамент психології SPMHS висловлює вдячність доктору Ken Goss (Кену Госсу), консультанту, психологу та засновнику/розробнику CFT-E, за його підтримку, наставництво та щедрість.

 

Відділ комунікацій:

 • Сінеад Макк, менеджер із комунікацій, SPMHS
 • Кеті Кросбі, спеціаліст із комунікацій, SPMHS
 • Тамара Нолан, директор з комунікацій SPMHS

 

Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція»:

 • Назаренко Тетяна: психолог, психотерапевт, голова правління Асоціації лікарів і психологів «РХП: терапія та превенція».
 • Фатєєва Марина: психолог, PhD (доктор філософії за спеціальністю “Психологія”)

 

Marina Svētiņa (Марина Свєтіня): нутріциолог, Дитяча клінічна університетська лікарня Риги (Латвія)

 

Перекладачка:

 • Чудненко Катерина: психолог, психотерапевт, працює як перекладач у St Patrick’s Mental Health Services.

 

 

 

Multi-Family Therapy for Anorexia Nervosa
Сімейна терапія лікування
нервової анорексії

Parent Measures
Вимірювання для батьків

 

 

Revised Children’s Anxiety and Depression Scale – Parent (RCADS-P)
Переглянута шкала опитування дитячої тривоги та депресії для батьків (RCADS-P)

Instructions: Please put a circle around the word that shows how often each of these things happens to your child. There are no right or wrong answers.

Інструкції: Будь ласка підкресліть слово яке визначає частоту, з якою кожна з цих речей відбувається з вашою дитиною. У цій шкалі не існує вірних або хибних відповідей.

 

0.      ніколи1.      іноді2.      часто3.      завжди
1.      My child worries about things
Моя дитина турбується стосовно деяких речей
0123
2.      My child feels sad or empty
Моя дитина почувається сумною або спустошеною
0123
3.      When my child has a problem, he/she gets a funny feeling in his/her stomach
Коли моя дитина має труднощі, вона має дивне відчуття у животі
0123
4.      My child worries when he/she thinks he/she has done poorly at something
Моя дитина хвилюється коли вона зробила щось погано
0123
5.      My child feels afraid of being alone at home
Моя дитина боїться залишатися вдома на одинці
0123
6.      Nothing is much fun for my child anymore
Ніщо більше не здається моїй дитині смішним
0123
7.      My child feels scared when taking a test
Моя дитина відчуває себе наляканою під час тестування
0123
8.      My child worries when he/she thinks someone is angry with him/her
Моя дитина хвилюється коли їй здається, що хтось злий на неї
0123
9.      My child worries about being away from me
Моя дитина стурбована, що може бути далеко від мене
0123
10.  My child is bothered by bad or silly thoughts or pictures in his/her mind
Моя дитина стурбована поганими або дурними думками або образами в своїх думках
0123
11.  My child has trouble sleeping
Моя дитина має проблемі зі сном
0123
12.  My child worries about doing badly at school work
Моя дитина хвилюється щодо виконання домашнього завдання у школі
0123
13.  My child worries that something awful will happen to someone in the family
Моя дитина хвилюється що щось погане може статися з членами її родини
0123
14.  My child suddenly feels as if he/she can’t breathe when there is no reason for this
Моя дитина раптово почувається що вона не зможе дихати навіть якщо для цього не має причин
0123
15.  My child has problems with his/her appetite
Моя дитина має проблеми з апетитом
0123
16.  My child has to keep checking that he/she has done things right (like the switch is off, or the door is locked)
Моя дитина перевіряє чи правильно вона зробила побутові справи (наприклад, чи вимкнула світло, чи закриті двері)
0123
17.  My child feels scared to sleep on his/her own
Моя дитина боїться засипати на самоті
0123
18.  My child has trouble going to school in the mornings because of feeling nervous or afraid
Моя дитина має проблеми з тим, щоб піти до школи з ранку тому що почувається знервованою або наляканою
 0123
19.  My child has no energy for things
У моєї дитини не має енергії робити звичайні речі
0123
20.  My child worries about looking foolish
Моя дитина хвилюється виглядати безглуздо
0123
21.  My child is tired a lot
Моя дитина дуже втомилася
0123
22.  My child worries that bad things will happen to him/her
Моя дитина хвилюється, що з нею можуть статися погані речі
0123
23.  My child can’t seem to get bad or silly thoughts out of his/her head
Моя дитина здається не може позбутися поганих або дурних думок і своїй голові
0123
24.  When my child has a problem, his/her heart beats really fast
Коли у моєї дитині виникає проблемі її серцебиття прискорюється
0123
25.  My child cannot think clearly
Моя дитина не може думати чітко
0123
26.  My child suddenly starts to tremble or shake when there is no reason for this
Моя дитина раптово починає тремтіти коли для цього немає причин
0123
27.  My child worries that something bad will happen to him/her
Моя дитина хвилюється, що щось погане може з нею статися
0123
28.  When my child has a problem, he/she feels shaky
Коли моя дитина має проблему, вона почувається хиткою
0123
29.  My child feels worthless
Моя дитиня почувається нікчемною
0123
30.  My child worries about making mistakes
Моя дитиня хвилюється коли робить помилки
0123
31.  My child has to think of special thoughts (like numbers or words) to stop bad things from happening
Моя дитина звертається до спеціальних думок (наприклад рахує цифри або слова) для того, щоб погані речі не сталися
0123
32.  My child worries what other people think of him/her
Моя дитина стурбована стосовно того, що інші люди думають про неї
0123
33.  My child is afraid of being in crowded places (like shopping centres, the movies, buses, busy playgrounds)
Моя дитина боїться знаходитися у натовпі в таких місцях як шопінг центри, автобуси, ігрові майданчики
0123
34.  All of a sudden my child will feel really scared for no reason at all
Зненацька моя дитина може стати дуже наляканою без наявних для цього причин
0123
35.  My child worries about what is going to happen
Моя дитина стурбована щодо того, що може статися
0123
36.  My child suddenly becomes dizzy or faint when there is no reason for this
Моя дитина раптово може почувати запаморочення або знепритомніти без наявних для цього причин
0123
37.  My child thinks about death
Моя дитина розмірковує про смерть
0123
38.  My child feels afraid if he/she have to talk in front of his/her class
Моя дитина боїться виступати перед класом
0123
39.  My child’s heart suddenly starts to beat too quickly for no reason
У моєї дитина раптово прискорюється серцебиття
0123
40.  My child feels like he/she doesn’t want to move
Моя дитина почуває, що не може рухатися
0123
41.  My child worries that he/she will suddenly get a scared feeling when there is nothing to be afraid of
Моя дитина хвилюється, що в неї раптова може виникати почуття жаху у той час як у неї не може бути чого боятися
0123
42.  My child has to do some things over and over again (like washing hands, cleaning, or putting things in a certain order)
Моя дитина може робити одні и ті самі дії постійно (мити руки, прибирати, складати речі у певному порядку)
0123
43.  My child feels afraid that he/she will make a fool of him/herself in front of other people
Моя дитина хвилюється що вона може виглядати дурною перед іншими людьми
0123
44.  My child has to do some things in just the right way to stop bad things from happening
Моя дитина повинна робити деякі справи лише певним чином з метою того, щоб погані речі з нею не траплялися
0123
45.   My child worries when in bed at night
Моя дитина хвилюється у ліжку у ночі
0123
46.  My child would feel scared if he/she had to stay away from home overnight
Моя дитина злякається, якщо залишиться  на ночівлю не вдома
0123
47.  My child feels restless
Моя дитина відчувається дуже неспокійно
0123

 

 

 

 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S11-17
Опитувальник сильних сторін та ускладнень

 

Instructions: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain or the item seems daft! Please give your answers on the basis of the child’s behaviour over the last six months.

Інструкції: Для кожного пункту будь ласка зазначте варіант який вам більш підходить:
Це не так, Іноді так, Точно так. Будь ласка відповідайте на запитання навіть якщо ви не впевнені абсолютно у відповіді чи запитання здається вам дурним. Будь ласка відповідайте базуючись на поведінці вашої дитини останні шість місяців

Інструкції:  Будь ласка, відмітьте для кожного пункту потрібну відповідь: “Вірно”, “Чаcткoвo вipно” або “Невірно”. Нам би дуже допомогло, якби ви відповіли на всі запитання максимально відверто, навіть, якщo не повністю переконані у відповіді або вважаєте запитання недоречним. У своїx відповідях беріть до уваrи, будь ласка, поведінку дитини за період поточного шкільного року або за останні шість місяців.

 

0.      Це не такІноді  так1.      Точно так
1.      Considerate of other people’s feelings
Уважна щодо почуттів інших людей
012
2.      Restless, overactive, cannot stay still for long
Неспокійна, гіперреактивна,  не може довго всидіти
012
3.      Often complains of headaches, stomach-aches or sickness
Часто жаліється на головний біль, біль у животі або слабкість
012
4.      Shares readily with other children (treats, toys, pencils etc.)
Охоче ділиться з іншими дітьми (частуваннями, іграшками,
олівцями та ін.)
012
5.      Often has temper tantrums or hot tempers
Часто має істерики чи емоційні спалахи
012
6.      Rather solitary, tends to play alone
Схильна проводити час та грати наодинці
012
7.      Generally obedient, usually does what adults request
Зазвичай слухняна, робить те, що вимагають дорослі
012
8.      Many worries, often seems worried
Має багато хвилювань, часто виглядає стурбованою
012
9.      Helpful if someone is hurt, upset or feeling ill
Допомагає тим, хто скривджений, засмучений або хворий
012
10.  Constantly fidgeting or squirming
Постійно крутиться або метушіться
012
11.  Has at least one good friend
Має щонайменше одного доброго друга
012
12.  Often fights with other children or bullies them
Часто б’ється з іншими дітьми або булить їх
012
13.  Often unhappy, down-hearted or tearful
Часто нещаслива, пригнічена або плаксива
012
14.  Generally liked by other children
Загалом подобається іншим дітям
012
15.  Easily distracted, concentration wander
Часто відволікається, увага блукає
012
16.  Nervous or clingy in new situations, easily loses confidence
Знервована або настирна y новій обстановці; легко втрачає  впевненість
012
17.  Kind to younger children
Добра до молодших дітей
012
18.  Often lies or cheats
Часто бреше або обманює
012
19.  Picked on or bullied by other children
Інші діти або молоді особи дратують її або знущаються з неї
012
20.  Often volunteers to help others (parents, teachers, other children)
Часто допомагає іншим (батькам, вчителям, іншим дітям)
012
21.  Thinks things out before acting
Обмірковує речі перед тим, як діяти
012
22.  Steals from home, school or elsewhere
Викрадає речі із дому, школи та інших місць
012
23.  Gets on better with adults than with other children
Почувається добре більше із дорослими, ніж із дітьми
012
24.  Many fears, easily scared
Має багато страхів, легко лякається
012
25.  Sees tasks through to the end, good attention span
Доводить справи до кінця, має добру увагу
012

 

Чи є у вас зауваження?

______________________________________________________________

 

Overall, do you think that your child has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people?

Загалом, як ви вважаєте, чи є у вашої дитини складнощі з однієї або більше наступних сфер:
емоції, концентрація, поведінка, здатність лагодити з іншими людьми?

НіТак – невеликі складнощіТак – деякі складнощіТак – тяжкі складнощі

 

If you answered “Yes”, please answer the following questions about these difficulties:
Якщо Ви відповіли «Так», будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про ці труднощі:

 

How long have these difficulties been present?
Скільки тривають ці труднощі

Less than a month
Менше місяця
1-5 months
1-5 місяців
6-12 months
6-12 місяців
Over a year
Більше року
Do these difficulties upset or distress your child?
Ці труднощі засмучують вас чи підвергають дистесу?
Not at all
Зовсім ні
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Do the difficulties interfere with your child’s everyday life in the following areas?
HOME LIFENot at allOnly a littleQuite a lotA great deal
FRIENDSHIPSNot at allOnly a littleQuite a lotA great deal
CLASSROOM LEARNINGNot at allOnly a littleQuite a lotA great deal
LEISURE ACTIVITIESNot at allOnly a littleQuite a lotA great deal

 

Do these difficulties put a burden on you or the family as a whole?

Ці труднощі засмучують вас чи підвергають дистесу?

Not at all
Зовсім ні
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно

 

 

 

 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S18+

ОПИТУВАЛЬНИК: СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ТРУДНОЩІ 18+

 

Instructions: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain. Please give your answers on the basis of how the person you are describing has been over the last six months.

Будь ласка, відмітьте для кожного пункту потрібну відповідь: “Вірно”, “Чаcткoвo вipно ” або “Невірно”. Нам би дуже допомогло, якби ви відповіли на всі запитання максимально відверто, навіть, якщo не повністю переконані у відповіді або вважаєте запитання недоречним. У своїx відповідях беріть до уваrи, будь ласка, поведінку особи, яку ви описуєте за останній місяць.

 

0.      Невірно1.      Частково вірно2.      Вірно
1.      Considerate of other people’s feeling
Уважний(-а) до почуттів інших людей
012
2.      Restless, overactive, finds it hard to sit down for long
Невгамовний(-а), занадто активний(-а), не може довгo залишатися спокійним(-ою)
012
3.      Often complains of headaches, stomach-aches or sickness
Часто скаржиться на головний біль, біль в животі або нудоту
012
4.      Shares readily with others, for example food and drink
Охоче ділиться з іншими дітьми (наприклад їжа або напої)
012
5.      Often loses temper
Часто вибухає гнівом або знаходиться у стані підвищенoї дратівливості
012
6.      Would rather be alone than with other people
Скоріше самітник(-ця), схильний(-а) до гри наодинці
012
7.      Generally willing to do what other people want
Загалом робить те, що просять інші
012
8.      Many worries, often seems worried
3аклoпотаний(-а), часто має занепокоєний вигляд
012
9.      Helpful if someone is hurt, upset or feeling ill
Намагається допомогти скривдженому, засмученому або тому хто погано почувається
012
10.  Constantly fidgeting or squirming
Постійно крутиться або метушиться
012
11.  Has at least one good friend
Має щонайменше одного хорошого товариша
012
12.  Often fights with others or bullies them
Часто б’ється з іншими  або зачіпає їx
012
13.  Often unhappy, down-hearted or tearful
Часто нещасливий(-а), похнюплений(-а), готовий(-а) розплакатися
012
14.  Generally liked by others
B більшості випадкiв подобається іншим
012
15.  Easily distracted, concentration wanders
Легко відволікається, неуважний(-а)
012
16.  Nervous in new situations, easily loses confidence
Знервований(-а) або настирний(-а) y новій обстановці; легко втрачає впевненість
012
17.  Kind to children
Добре ставиться до дітей
012
18.  Often lies or cheats
Часто бреше чи обманює
012
19.  Picked on or bullied by others

Інші діти дратують його(її) або знущаються з нього(неї)

012
20.  Often volunteers to help others (family members, friends, colleagues)
Часто пропонує свою допомогу іншим (членам сім’ї, друзям, колегам)
012
21.  Thinks things out before acting
Може зупинитись і подумати перед тим як діяти
012
22.  Steals from home, work or elsewhere
Краде речі з дома, роботи та інший місць
012
23.  Gets along better with older people than with people of his/her age
Краще ладить зі старшими, ніж з людьми свого віку
012
24.  Many fears, easily scared
Багато страхів, часто лякається
012
25.  Sees tasks through to the end, good attention span
Виконує завдання з початку до кінця, уважний(-а) та зосереджений(-а)
012

 

Do you have any other comments or concerns?
Чи є у Вас ще якісь зауваження або чи стурбовані ви ще чимось?

______________________________________________________________

 

Overall, do you think that the person you are describing has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people?

У цілому, чи вважаєте ви, що у особи, яку ви описуєте  є труднощі в одній або кількох з наступних областей: настрій, увагa, поведінкa, стосунки з іншими людьми за останній місяць?

No
Ні
Yes – minor difficulties
Так – невеликі труднощі
Yes – definite difficulties
Так – чіткі труднощі
Yes – severe difficulties
Так – серйозні труднощі

 

If you answered “Yes”, please answer the following questions about these difficulties:

Якщо Ви відповіли «Так», будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про ці труднощі

 

How long have these difficulties been present?
Як довго тривають ці труднощі?

Less than a month
Менше місяця
1-5 months
1-5 місяці
6-12 months
6-12 місяців
Over a year
Більше року
Do these difficulties upset or distress the person you are describing?
Ці труднощі розстроюють і засмучують особу, яку ви описуєте?
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Do the difficulties interfere with this person’s everyday life in the following areas?
Ці труднощі заважають у повсякденному житті  особи, яку ви описуєте в наступних сферах?
Getting along with the people he/she is closest to (e.g. family, partner)
Відносини з близькими (членами сім’ї, партнером)
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Making and keeping friends
Відносини з друзями
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Work or study
Робота або навчання
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Hobbies, sports or other leisure activities
Хобі, спорт або інший відпочинок
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Do these difficulties put a burden on you or others?
Ці труднощі обтяжують ваших близmких (членів сім’ї, друзів)?
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно

 

 

 

SCORE-15

Instructions: We would like you to tell us about how you see your family at the moment. So we are asking for YOUR view of your family.

Інструкції: Будь ласка опишіть як ви бачите вашу сім’ю зараз, ваша особистий погляд

When people say ‘your family’ they often mean the people who live in your house. But we want you to choose who you want to count as the family you are going to describe.

Часто коли люди кажуть «твоя сім’я» вони мають на увазі тих людей, з якими ти живеш в одному дому. Але ми хочемо запропонувати вам обрати тих людей, яких ви особисто вважаєте членами сім’ї

 

For each item, make your choice by putting a circle around just one of the options numbered 1 to 5. If a statement was “We are always fighting each other” and you felt this was not especially true of your family, you would put a tick in box 4 for “Describes us: not well”.
Для кожного пункту опитування будь ласка підкресліть варіант який ви вважаєте вірним від одного до п’яти.  Наприклад якщо ви бачите ствердження «Ми завжди конфліктуємо один з одним» и ви вражаєте, що це не зовсім правдиво для вашої сім’ї будь ласка оберіть пункт 4 «Описує нас: не зовсім вірно) 

 

Do not think for too long about any question, but do try to circle on of the options for each question.
Не замислюйтесь дуже довго над запитаннями, просто підкресліть один із варіантів, який вважаєте вірним

 

1.       Описує нас: Дуже добре2.      Описує нас:  добре3.      Описує нас: Частково4.        Описує нас: Не зовсім вірно5.      Описує  нас:  Зовсім не вірно
1.      In my family we talk to each other about things which matter to us

Ми розмовляємо один з одним про речі, які мають для нас значення

12345
2.      People often don’t tell each other the truth in my family

В моїй сім’ї люди зазвичай не говорять правду один одному

12345
3.      Each of us gets listened to in our family

У нашій родині до кожного з нас прислухаються

12345
4.      It feels risky to disagree in our family
У нашій родині ризиковано не погоджуватися
12345
5.      We find it hard to deal with everyday problems
Нам важко справлятися з повсякденними проблемами
12345
6.      We trust each other
Ми довіряємо один одному
12345
7.      It feels miserable in our family
Почуватися членом нашої сім’ї жалюгідно
12345
8.      When people in my family get angry they ignore each other on purpose
Коли люди в моїй родині зляться, вони навмисне ігнорують один одного
12345
9.      We seem to go from one crisis to another in my family
Ми ніби переходимо від однієї кризи до іншої в моїй родині
12345
10.  When one of us is upset they get looked after within the family
Коли хтось із нас засмучений, про нього піклуються в сім’ї
12345
11.  Things always seem to go wrong for my family
Здається, у моїй родині справи завжди йдуть не так, як  треба
12345
12.  People in the family are nasty to each other
Люди в нашій сім’ї недоброзичливці один до одного
12345
13.  People in my family interfere too much in each other’s lives
Люди в моїй родині занадто багато втручаються в життя один одного
12345
14.   In my family we blame each other when things go wrong
У моїй родині ми звинувачуємо один одного, коли щось йде не так
12345
15.  We are good at finding new ways to deal with things that are difficult
Ми добре знаходимо нові способи впоратися зі складними речами
12345

 

What words would best describe your family?
Які слова найкраще охарактеризують вашу родину?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

What is the problem/challenge that brought you to therapy? The main problem is
Яка проблема/виклик привела вас до терапії? В чому, на ваш погляд, головна проблема?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

How severe is it? Please mark your answer on the line below:
Наскільки вона важка? Будь ласка, позначте свою відповідь у рядку нижче:

Взагалі не проблема                                                                                                 Зовсім погано

12345678910

 

How are you managing as a family?

Як ви живете як сім’я?

 Дуже добре                                                                                                                     Дуже погано

12345678910

 

Do you think the therapy here will be / has been helpful?

Як ви думаєте, чи булла/буде терапія тут корисною?

 Дуже корисна                                                                                                                    Не корисна

12345678910

 

 

 

Особливості

 • Нервова анорексія —це розлад харчування, який має багатофакторне походження; цей процес пов’язаний з індивідуальними та зовнішніми факторами. Одним із потенційних діагнозів: ризик смерті та багато фізичних та психологічних ускладнень.
 • Анорексію слід виявляти на ранніх етапах та своєчасно лікувати

Рання діагностика та лікування

Переваги раннього діагностування є наступними:

 • знижується ризик хронічних та фізичних захворювань, психіатричних та психосоціальних ускладнень
 • надається повна інформація про нервову анорексію та її наслідки, і з пацієнтом та його/її родичами може бути сформований справжній терапевтичний союз.

Слід поставити діагноз при наявності таких обставин:

 • групи підвищеного ризику: дівчатка-підлітки, молоді жінки, моделі, танцівниці та ті, хто займається спортом, особливо на конкурентоспроможній основі. А також осіб, котрі через певні хвороби дотримуються дієти, такі як: діабет першого типу та сімейна гіперхолестеринемія;
 • за наявності певних ознак (див. Таблицю нижче).

Дослідження: методика

Питання, які потрібно задати:

 • одне або два питання щодо можливого розладу харчування, наприклад: “чи у вас коли-небудь були проблеми з вагою чи харчуванням? ” або: “чи є хтось із близьких, хто вважає, що у вас є проблеми із харчуванням? “;
 • анкета DFTCA (франц. анкета щодо визначення розладу харчування, створена на основі анкети SCOFF), в якій дві позитивні відповіді прогнозують розлад харчової поведінки:
 1. Чи виникає у вас потреба блювання, коли є неприємне відчуття ситості?
 2. Ви хвилюєтесь, що не контролюєте те, що їсте?
 3. За останній період ви втрачали більше 6 кг за три місяці ?
 4. Чи вважаєте себе товстою/товстим, в той час як інші кажуть, що ви занадто худі?
 5. Ви вважаєте, що їжа впливає на ваше життя?

Моніторинг антропометричних параметрів:

 • темп росту, вага та ІМТ (індекс маси тіла) – слід регулярно контролювати у дітей та підлітків, для того щоб виявити будь-які порушення росту та обчислити індекс маси тіла (ІМТ = вага (кг) / зріст2 (м2));
 • ІМТ також слід контролювати у дорослих.

Ознаки нервової анорексії

 

У дітей (за відсутності конкретних критеріїв і дітей віком від 8 років)

 • Уповільнений ріст
 • Зниження  ІМТ (крива індексу маси тіла)
 • Періодична нудота або біль у животі
У підлітків (крім зниження показника зросту чи схеми ІМТ)
 • Підлітків приводять батьки через проблеми з вагою, харчуванням або анорексією
 • підлітки із пізнім статевим дозріванням
 • підлітки (жін. стат.) з аменореєю (первинною або вторинною) або нерегулярними місячними, більш ніж 2 роки після першого періоду
 • надмірне навантаження
 • надмірна інтелектуальна робота
В дорослих
 • Втрата ваги> 15%
 • ІМТ <18,5 кг / м2
 • Відмова набирати вагу, незважаючи на низький ІМТ
 • Вторинна аменорея у жінок
 • Помітно знижене лібідо та ерекція у чоловіків
 • Надмірне навантаження
 • Надмірна інтелектуальна робота
 • Безпліддя

 

Матеріали люб’язно надані Федерацією анорексії та булімії Франції (FNA-TCA, French federation of eating disorder associations).

Червень 2010 року

Рівень медичого обслуговування

Залежно від обставин та тяжкості стану, пацієнти лікуються амбулаторно (з різною інтенсивністю допомоги), та / або стаціонарно.

Спочатку надають допомогу в амбулаторних умовах, у випадку якщо не існує надзвичайних ситуацій фізичного або психіатричного характеру.

Слід звернути увагу на послідовність та безперервність лікування на різних етапах, а також на залучених людей. Зокрема, якщо пацієнт потрапив до лікарні:

 • стаціонарне лікування повинне проходити одразу після амбулаторного, – це означає послідовне переміщення в денний стаціонар, або принаймні у вигляді відвідувань лікаря, так як пацієнти не покидають лікарні повністю здорові.
 • медперсонал, відповідальний за прийом, повинен впевнитися, що пацієнт продовжує лікування, або прийняти наступні міри. Для цього слід контактувати в телефонному режимі під час госпіталізації, обов’язковими є інформаційні зустрічі між поточними та майбутніми групами по догляду. Також необхідно, щоб виписка з історії хвороби оперативно була розприділена. Пацієнт та його родина повинні брати участь в організації по догляду.

Багатопрофільне амбулаторне спостереження

Залучені люди

Лікуючий терапевт надає багатопрофільну спеціалізовану допомогу після підтвердження діагнозу, дотримуючись терапевтичного альянсу. Догляд повинен забезпечувати команда щонайменше з двох медичних працівників, яка, як правило, включає наступних:

 • психіатр або дитячий психіатр або психолог, через психологічні наслідки і загальні психіатричні супутні захворювання цього захворювання;
 • медик, який може бути вашим дільничним терапевтом (лікар загальної практики або педіатр), якщо він готовий взяти на себе відповідальність.

Надання високопрофільної медичної допомоги

лікування узгоджується лікарем-координатором, якого можна вибрати згідно наступних вимог:

 • ситуації пацієнта (вік; розвиток та тяжкість захворювання; медісторія; вибір пацієнта);
 • особа в багатопрофільній команді, яка має найбільший досвід та можливість лікувати.

Ступінь тяжкості

Рекомендується проводити загальну оцінку пацієнта, яка повинна включати фізичну, харчову та психологічну оцінку, а також сімейну та соціальну динаміку. Таке оцінювання може виявити ознаки серйозних захворювань, в основному тих, які  потребують госпіталізації. Його слід проводити із періодичністю принаймні раз на місяць, при підтвердженому діагнозі, або частіше, якщо стан пацієнта змінюється або прогресує.

Терапевтичне лікування

Необхідна вага

З метою запевнення/ заспокоєння, слід обговорити з пацієнтом необхідність збільшити вагу (досягати її поступово).  Необхідна маса визначається відповідно до віку, колишньої ваги та ваги для жінок, в яких відновлюється менструація та овуляція. Основною задачею для пацієнтів є припинення худнути, а не думки про набрану вагу. Набір маси тіла, збільшення показника на 1 кг/місяць для амбулаторних пацієнтів є цільовим завданням. Слід контролювати відновлення годування, водно-сольовий баланс, рівень фосфору (через можливі серцево-судинні ускладнення).

Цілі психологічної допомоги

Задачі психологічної допомоги стосуються самої особистості та сім’ї. Вибір типу психотерапії залежатиме від пацієнта, його / її друзів та родини, віку пацієнта, мотивації та стадії захворювання. Найпоширенішими формами психотерапії (індивідуальної, сімейної чи групової) є підтримуючі терапії, психодинамічна або аналітична, поведінкові та когнітивні поведінкові терапії (з анг. Cognitive behavioral therapy) та системна чи стратегічна терапія. Сімейну терапію рекомендують дітям та підліткам (ступінь В).

Мотиваційні підходи являються найефективнішими на ранніх етапах лікування. Обрана психотерапія повинна тривати принаймні один рік після помітного клінічного поліпшення. Зазвичай лікування анорексії триває кілька років через її хронічний характер.

 

Матеріали люб’язно надані Федерацією анорексії та булімії Франції (FNA-TCA, French federation of eating disorder associations).

Червень 2010 року

Не існує єдиного критерію, щодо поступлення до лікарні; скоріше, це визначається комбінацією критеріїв та їх прогресом.

До примусової госпіталізації слід вдаватися тільки, якщо життя пацієнта знаходиться під загрозою, та якщо згоду  неможливо отримати.

Фізичні критерії прийому до лікарні

 

Діти і підлітки
Анамнестичні дані
 • Швидке схуднення: більше 2 кг / тиждень
 • Відмова від їжі: афагія
 • Відмова від пиття
 • Відчуття слабкості або втрата свідомості, схоже на ортостатичний синдром
 • Пацієнт жаліється на втому і на виснаження
Клінічні
 • ІМТ < 14 кг / м2 у тих, хто старший за 17 років, або ІМТ < 13,2 кг / м2   у віці 15 і 16 років або ІМТ < 12,7 кг / м2 у віці 13 та 14 років
 • Мислення і мова сповільнюється, плутанина
 • Симптоми непрохідності кишечника
 • Уповільнений пульс: пульс <40 / хв незалежно від часу доби
 • Тахікардія
 • Низький систолічний артеріальний тиск (< 80 мм рт. ст.)
 • КТ(кров. тиск) < 80/50 мм рт. ст., ортостатична гіпотензія, вимірюється за швидкістю серцебиття> 20/хв або зниження артеріального тиску 10-20 мм рт. ст.
 • Гіпотермія < 35,5 ° C
 • Гіпертермія
Параклінічні
 • Ацетонурія (при аналізі сечі), гіпоглікемія < 0,6 г / л
 • Порушення електролітного обміну або метаболічні порушення, зокрема: гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіпофосфатемія, гіпомагнезіємія (порогові рівні не встановлені у дітей або підлітків)
 • Підвищений креатинін (> 100 мкмоль / л)
 • Цитоліз (> 4 х верхньої границі норми (ULN))
 • Лейкопенія та нейтропенія (<1000 / мм3)
 • Тромбоцитопенія (<60 000 / мм3)
Дорослі
 

Анамнестичні

 • Об’єм і швидкість схуднення: втрата 20% маси тіла за 3 місяці
 • Непритомність та / або ослаблення чи втрата свідомості
 • Нестримне блювання
 • Невдачі при відновленні годування
Клінічні
 • Клінічні ознаки зневоднення
 • ІМТ <14 кг / м2
 • Значна атрофія м’язів при осьовій гіпотонії
 • Гіпотермія <35 ° C
 • Артеріальний тиск <90/60 мм рт.ст.
 • Пульс:
  – Синусова брадикардія менше 40 ударів/хв
  – Тахікардія в стані спокою > 60 ударів/хв, якщо ІМТ < 13 кг/м2
Параклінічні
 • Порушення ЕКГ, окрім частоти серцевих скорочень
 • Гіпоглікемія, <0,6 г / л при симптоматичній або <0,3 г/л якщо безсимптомна
 • Цитоліз печінки> 10 х ULN (вище рівня норми)
 • Гіпокаліємія <3 мг-екв/л
 • Гіпофосфатемія <0,5 ммоль / л
 • Ниркова недостатність: кліренс креатиніну <40 мл / хв
 • Рівень натрію:
  – <125 ммоль / л (компульсивне пиття, ризик судом)
  – >150 ммоль / л (зневоднення)
 • Лейкопанія <1000 / мм3 (або нейтрофілів <500 / мм3)

Психіатричні критерії прийому в лікарню

Ризик суїциду
 • Спроба самогубства, скоєна чи невдала
 • Конкретний план самогубства
 • Повторне самопошкодження
хвороби, що супроводжуютьБудь-який супутній психічний розлад досить важкий, щоб вимагати вступу в лікарню

 • Депресія
 • Зловживання наркотичними речовинами
 • Тривога
 • Психотичні симптоми
 • Нав’язливі компульсивні розлади
Анорексія нервова
 • Нав’язливе, одержиме і безперервне уявлення, нездатність контролювати нав’язливі думки
 • Відновлення годування: потреба в повторному годуванні через назогастральну трубку або інший спосіб годування, який не можна застосовувати в амбулаторних умовах.
 • Фізичні навантаження: надмірні та нав’язливі фізичні вправи (разом з іншими показаннями для прийому в лікарню)
 • «Очищаюча» поведінка (рвота, використання проносних засобів або діуретиків): незмога контролювати таку поведінку без допомоги
Мотивація,

співпраця

 • Попередня невдача раніше проведеної амбулаторної допомоги
 • Пацієнт не співпрацює або контактує лише в умовах для належного догляду за хворими.
 • Недостатня мотивація для забезпечення дотримання  амбулаторного лікування

Критерій навколишнього середовища

Наявність сім’ї
 • Сімейні проблеми або відсутність сім’ї для підтримки пацієнта в процесі лікування
 • Виснаження членів сім’ї
Стрес через несприятливі умови середовища
 • Гострий сімейний конфлікт
 • Високий рівень батьківської критики
 • Важка соціальна ізоляція
Наявність можливості лікування
 • Неможливе амбулаторне лікування через відсутність засобів (таке лікування неможливе через велику відстань)
Попереднє лікування
 • Недотримання лікування (погіршується захворювання або переходить у хронічну хворобу)

 

Щоб зменшити ризик рецидиву – вагу пацієнта слід стабілізувати перед випискою на певному рівні, досягнутому під час госпіталізації.

 

Матеріали люб’язно надані Федерацією анорексії та булімії Франції (FNA-TCA, French federation of eating disorder associations).

Скринінг порушень харчової поведінки SCOFF

 

Найпростіший (підтверджений) тест для діагностики порушень харчової поведінки містить лише п’ять питань, які об’єднуються абревіатурою SCOFF, кожна буква якої позначає одне з питань. Просто дайте відповідь ТАК чи НІ:

 

ТАК    НІ           Питання скринінгу SCOFF

❒   ❒    1. S – Sick: нудота. Чи викликаєте Ви блювоту, коли відчуваєте, що переїли?

❒   ❒    2. C – Control: контроль. Чи турбує Вас втрата контролю над тим, скільки Ви їсте?

❒   ❒   3. O – Over: більше. Чи не було у Вас втрати ваги більше 14 фунтів (6,35 кг) за останні три місяці?

❒   ❒   4. F – Fat: товстий. Чи не вважаєте Ви себе товстим, в той час як оточуючі говорять, що Ви занадто худий?

❒    ❒   5. F – Food: їжа. Чи можете Ви сказати, що їжа домінує в Вашому житті?

 

Інформація про скринінг:

Інструмент для скринінгу SCOFF розроблений дослідниками Медичної школи при лікарні Св. Георгія в Лондоні. Посилання на повний текст їх дослідження (безкоштовно) [Морган в співавт. 1999]: http://www.bmj.com/cgi/content/full/319/7223/1467

 

Результати скринінгу:

Якщо Ви відповіли «ТАК» на два і більше питань, це означає ймовірність наявності порушень харчової поведінки.

 

Джерело: Morgan JF, Reid F, and Lacey JH (1999). The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders (Опитувальник SCOFF: оцінка нового інструменту діагностики порушень харчової поведінки). BMJ 1999; 319: 1467-1468.